Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. Dokumenty składane są elektronicznie za pośrednictwem ePUAP. Do wniosków nie są już wymagane opinie rad wydziału.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa uczelnia (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu). Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się: - znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub - znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Stypendium nie przysługuje studentowi: - jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat, - posiadającemu tytuł zawodowy: - magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, - licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
25.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Studenci z tytułem minimum licencjata i naukowcy.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
15.01.2020
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1108-oferta-stypendialna-meksyku-na-12-miesieczny-pobyty-naukowo-badawczy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
15.11.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1080-stypendia-rzadu-szwajcarskiego-pobyty-badawcze-studia-doktoranckie-oraz-staze-postdoc
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania kształcenia w szkole doktorskiej, przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kształcenia. Stypendium wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 12 miesięcy w danym roku akademickim. W ramach Programu Wnioskodawcy mogą się starać o przyjęcie wyłącznie do jednej szkoły doktorskiej, prowadzonej w uczelni nadzorowanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program nie dotyczy szkół doktorskich nadzorowanych przez innych ministrów. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. Ostateczne decyzje o przyjęciu Wnioskodawcy na studia podejmuje uczelnia. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole doktorskiej. Kandydatom sugerowane jest zapoznanie się z ofertą szkół doktorskich przed przystąpieniem do składania wniosku aplikacyjnego w systemie teleinformatycznym NAWA.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
09.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-iii-stopnia/ogloszenie
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Do 25 października 2019 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Nowy tryb składania wniosków Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. Dokumenty składane są elektronicznie za pośrednictwem ePUAP. Do wniosków nie są już wymagane opinie rad wydziału. Kto może otrzymać Stypendium Ministra? Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się: znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
25.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl

Aktualnie brak konkursów. Zapraszamy wkrótce.