Strona główna » Konkursy

Konkursy

ALPHORN

Przedmiot konkursu: 
ALPHORN to dwustronny konkurs międzynarodowy skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a pozyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów i doktorantów. W ramach konkursu można także sfinansować zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędnych do realizacji badań. Projekt badawczy może trwać od 24 do 36 miesięcy. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o życiu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wnioski w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli: 1. uczelnie, 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), 4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), 5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); - instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 6. Polska Akademia Umiejętności, 7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, 8. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt. 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, 9. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, 10. biblioteki naukowe, 11. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 8 Październik, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Program Edukacja

Przedmiot konkursu: 
Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów: profesjonalny rozwój kadry, mobilność w szkolnictwie wyższym, współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji. Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
niedziela, 15 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Dodatkowe informacje: 
http://education.org.pl/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

MINIATURA 3

Przedmiot konkursu: 
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 3, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz: posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe; który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. Okres ten może być przedłużony w określonych przypadkach (§ 4 pkt 5 lit. a uchwały w sprawie warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie może złożyć: 1. uczelnia, 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 6. biblioteka naukowa, 7. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 r. poz. 534), 8. instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 30 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

UWERTURA 4

Przedmiot konkursu: 
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs UWERTURA 4 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Konkurs skierowany jest do naukowców, którzy planują wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do ERC i są zainteresowani zdobyciem wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Celem konkursu jest wsparcie w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację badań i zwiększenie udziału polskich naukowców wśród laureatów grantów ERC. W konkursie tym można otrzymać środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym osoby przewidzianej na staż oraz pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
1. uczelnia; 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); 5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 17 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura4
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

SONATA BIS 9

Przedmiot konkursu: 
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs SONATA BIS 9 na projekty badawcze, w których kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem z wystąpieniem z wnioskiem. Planowany projekt badawczy ma na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla nowego zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli: 1. uczelnia; 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); 5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 6. Polska Akademia Umiejętności; 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 11. biblioteka naukowa; 12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141); 13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 14. osoba fizyczna; 15.przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 17 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis9
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

MAESTRO 11

Przedmiot konkursu: 
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs MAESTRO 11 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli: 1. uczelnia; 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); 5b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz; 6. Polska Akademia Umiejętności; 7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; 9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); 10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 11. biblioteka naukowa; 12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141); 13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 14. osoba fizyczna; 15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt. 1-13.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 17 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro11
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

IdeaLab

Przedmiot konkursu: 
Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
IdeaLab jest konkursem na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kierownikiem projektu realizowanego może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 19 Sierpień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/idealab?language=en
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

GRIEG

Przedmiot konkursu: 
GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 17 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/grieg?language=en
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Wymiana bilateralna z Indiami

Przedmiot konkursu: 
NAWA zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w naborze na wymianę bilateralną naukowców z Republiką Indii. Celem naboru jest przede wszystkim wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć następujących obszarów tematycznych: - Nauki przyrodnicze - Inżynieria i technologia - Nauki medyczne i o zdrowiu - Nauki rolnicze Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować: - uczelnie, - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
środa, 14 Sierpień, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1030-wymiana-bilateralna-z-indiami
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Szkoła Orłów

Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu skierowanych do wybitnie zdolnych studentów uczelni, które zgłoszą się do udziału w projekcie. Celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów), poprzez wykorzystanie metody tutoringu w procesie kształcenia na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich. 2. W ramach realizacji projektu zadaniem uczelni będzie: a. Przeprowadzenie naboru wybitnie zdolnych studentów (laureatów olimpiad, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów), b. Realizacja procesu kształcenia wybitnie zdolnych studentów z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych siedmiu semestrach jednolitych studiów magisterskich. 3. W okresie realizacji umowy uczelnie będą ponosić wydatki związane z realizacją celu projektu pozakonkursowego tj. realizacja procesu kształcenia z wykorzystaniem metody tutoringu na studiach I stopnia lub pierwszych 7 semestrach jednolitych studiów magisterskich oraz wsparcie stypendialne studentów i dodatkowe koszty studentów tj. m.in. pomoce dydaktyczne. 4. Uczelnia otrzyma środki finansowe na dofinansowanie stypendiów i dodatkowych kosztów studentów m.in. pomoce dydaktyczne dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą obejmować studia I stopnia lub 7 semestrów jednolitych studiów magisterskich (około 27 miesięcy). 5. Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie stypendiów oraz przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu wynosi: 22 748 900,00 zł. 6. Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31.07.2022 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wsparciem będą mogły zostać objęte uczelnie publiczne i niepubliczne, kształcące min. 100 studentów studiów stacjonarnych, w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B lub wyższą. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień złożenia wniosku negatywnej lub warunkowej oceny jakości kształcenia PKA.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Październik, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-szkola-orlow
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Strony