Strona główna » Aktualności » Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi obecnie nabór na wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Definicja młodego naukowca

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

a)            jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

b)           posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Status młodego naukowca będzie weryfikowany w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

Okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2012 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2019 r.

 

Link do komunikatu:

a)            Komunikatu zamieszczonego na stronie MNISW dotyczącego zasad składania wniosków:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2019-r

b)           znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, które weszło w życie z dniem 22.11.2019 r.,

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2297

 

UWAGA!

W związku z nowelizacją przedmiotowego rozporządzenia nastąpiły istotne zmiany względem poprzedniej edycji stypendiów Ministra.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie ZSUN/OSF.

 

Harmonogram składania wniosków do Działu Wsparcia Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Do 15 grudnia 2019 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl wydruku pdf wniosku wraz z załącznikami do weryfikacji pracowników Działu;

Do 20 grudnia 2019 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf wraz z załącznikami.

 

 

Data wydarzenia: 
czwartek, 5 Grudzień, 2019 - 17
Przedmiot konkursu: 
stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.
Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:
a) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora
albo
b) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Termin składania wniosków: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019 - 17:30
Miejsce składania wniosków: 
Dział Wsparcie Projektów awn@wum.edu.pl
Dodatkowe informacje: 
Harmonogram składania wniosków do Działu Wsparcia Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Do 15 grudnia 2019 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl wydruku pdf wniosku wraz z załącznikami do weryfikacji pracowników Działu; Do 20 grudnia 2019 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf wraz z załącznikami.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl