Strona główna » Aktualności » Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części kształcenia w jednostkach zagranicznych.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 12 miesięcy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym (w postaci kwoty ryczałtowej) oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Szczegółowe informacje:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Data wydarzenia: 
środa, 18 Grudzień, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części kształcenia w jednostkach zagranicznych. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 12 miesięcy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym (w postaci kwoty ryczałtowej) oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską: 1) uczestnicy szkół doktorskich, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub 2) doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym2 , w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce3 , w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce4 , w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk5 , w instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych6 lub w międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 3) w chwili składania wniosku zatrudnione w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), lub 4) realizujące program „Doktorat wdrożeniowy” oraz: posiadające co najmniej jedną oryginalną publikację w języku obcym o zasięgu międzynarodowym (artykuł naukowy, recenzowana monografia, rozdział w recenzowanej monografii, publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej), opublikowaną lub przyjętą do druku po 01.01.2017 r., a w przypadku przedstawicieli nauk o sztuce - osoby, które dokonały przynajmniej jednej prezentacji dzieła w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim bądź otrzymały wyróżnienie/nagrodę w konkursie o zasięgu międzynarodowym. Z udziału w naborze wyłączone są osoby posiadające stopień doktora. Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące. Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku przez tego samego Wnioskodawcę rozpatrywany będzie wniosek złożony jako ostatni.
Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
środa, 18 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl