Strona główna » Aktualności » Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części kształcenia w jednostkach zagranicznych.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 12 miesięcy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym (w postaci kwoty ryczałtowej) oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.

Szczegółowe informacje:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej

Data wydarzenia: 
środa, 18 Grudzień, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest wspieranie mobilności międzynarodowej doktorantów przez umożliwienie im zdobycia doświadczenia naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich, nawiązania międzynarodowej współpracy naukowej oraz realizacji części kształcenia w jednostkach zagranicznych. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 12 miesięcy. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania Stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym (w postaci kwoty ryczałtowej) oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Stypendysty lub jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską:
1) uczestnicy szkół doktorskich, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub
2) doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
- Prawo o szkolnictwie wyższym2
, w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. -
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce3
, w polskich
uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce4
, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk,
o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk5
,
w instytutach badawczych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych6
lub w międzynarodowych instytutach naukowych
utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub
3) w chwili składania wniosku zatrudnione w polskich uczelniach lub innych jednostkach
systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej
niż 3 lata w dniu złożenia wniosku), lub
4) realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”
oraz:
posiadające co najmniej jedną oryginalną publikację w języku obcym o zasięgu międzynarodowym
(artykuł naukowy, recenzowana monografia, rozdział w recenzowanej monografii, publikacja
w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej), opublikowaną lub przyjętą do druku
po 01.01.2017 r., a w przypadku przedstawicieli nauk o sztuce - osoby, które dokonały przynajmniej
jednej prezentacji dzieła w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim bądź otrzymały
wyróżnienie/nagrodę w konkursie o zasięgu międzynarodowym.
Z udziału w naborze wyłączone są osoby posiadające stopień doktora.
Program otwarty jest dla Wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza
się ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.
Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach
Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego. W przypadku złożenia więcej niż
jednego wniosku przez tego samego Wnioskodawcę rozpatrywany będzie wniosek złożony jako ostatni.

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
środa, 18 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-iwanowskiej
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl