Strona główna » Aktualności » Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 17 września br., podjął uchwałę nr 1297/71/19 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego. Oferty można składać od 19 września do 4 października 2019 r.

Więcej informacji:

https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/art,236,otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego-polegajacego-na-przeprowadzeniu-dzialan-edukacyjno-informacyjnych-z-zakresu-promocji-zdrowia-psychicznego-.html?fbclid=IwAR2Yv7SsRcfBJXl9CmZSICPnCyk0990Fkn49mOBKVGFB1bF-5Z_trz2ZwBk 

Mając na uwadze, że WUM może w przedmiotowym konkursie złożyć tylko jedną ofertę, osoby zainteresowane przygotowaniem oferty prosimy o zgłoszenie Inicjatyw projektowych na adres: awn@wum.edu.pl w terminie do 25 września br.

Data wydarzenia: 
piątek, 4 Październik, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego, zwany dalej „działaniami”. Pełny tekst scenariusza działań stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Wszelkie prawa autorskie do scenariusza działań należą do Województwa Mazowieckiego. Organizatorem działań jest Województwo Mazowieckie. Działania zakładają przeprowadzenie zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego o tematyce zdrowia psychicznego. Działania prowadzone będą 30 października 2019 r. – 26 czerwca 2020 r. Działania prowadzone będą na terenie województwa mazowieckiego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

1. Oferentem może być podmiot:
1) wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) lub
2) którego partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą
- którego cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
2. Oferent dysponuje personelem o minimalnych wymaganiach wskazanych w scenariuszu działań. Świadczeń w ramach działań będzie udzielała kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
piątek, 4 Październik, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Dodatkowe informacje: 
https://www.mazovia.pl/otwarte-konkursy-ofert/art,236,otwarty-konkurs-ofert-na-powierzenie-realizacji-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego-polegajacego-na-przeprowadzeniu-dzialan-edukacyjno-informacyjnych-z-zakresu-promocji-zdrowia-psychicznego-.html?fbclid=IwAR2Yv7SsRcfBJXl9CmZSICPnCyk0990Fkn49mOBKVGFB1bF-5Z_trz2ZwBk