Strona główna » Aktualności » Programu MNiSW „Doskonała nauka” - nabór wniosków

Programu MNiSW „Doskonała nauka” - nabór wniosków

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.1) ) z dniem 28 sierpnia 2019 r. ustanawia się program „Doskonała nauka”, zwany dalej „programem”.

Więcej informacji:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a19a56277c3622560b4517bf20a08e10.pdf 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 5 wniosków. W związku z powyższym osoby zainteresowane przygotowaniem wniosku w ramach przedmiotowego konkursu proszone są o kontakt z Działem Wsparcia Projektów: awn@wum.edu.pl.

Data wydarzenia: 
czwartek, 5 Grudzień, 2019 - 16
Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych. 2. Program składa się z modułów: 1) „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych; 2) „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia wyników tych badań lub prac do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz na udostępnieniu tych publikacji w Internecie, w trybie otwartego dostępu, w sposób bezpłatny i bez technicznych ograniczeń.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do udziału w programie są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”: 1) uczelnie, 2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 3) instytuty badawcze, 4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5) Polska Akademia Umiejętności, 6) inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), 7) inne jednostki organizacyjne działające na rzecz upowszechniania nauki – dla których przyznanie środków finansowych w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
czwartek, 5 Grudzień, 2019 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dodatkowe informacje: 
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a19a56277c3622560b4517bf20a08e10.pdf
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl