Strona główna » Aktualności » Diamentowy Grant

Diamentowy Grant

I. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do wybitnie uzdolnionych:

a.     absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,

b.     studentów jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,

Osoby wybitnie uzdolnione, aby wziąć udział w konkursie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a.     nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;

b.     nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu;

c.     posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;

d.     prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

e.     W programie mogą uczestniczyć również studenci/absolwenci posiadający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia za granicą.

 

II. Sposób i termin składania wniosków

1.     Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), zwanym dalej „systemem”, dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://osf.opi.org.pl na udostępnionym w nim formularzu.

2.     Wniosek składa kierownik wnioskodawcy.

3.     Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu – tj. do 26.01.2020 r.

4.   W ramach programu mogą być przyznane środki finansowe na realizację przez wybitnie uzdolnioną osobę tylko jednego projektu.

5.   W ramach programu nie mogą być finansowane koszty zadań badawczych aktualnie wykonywanych przez wnioskodawcę, u którego wybitnie uzdolniona osoba będzie realizować badania naukowe finansowane ze środków finansowych na naukę.

6.   Planowany okres realizacji projektu nie może przekraczać 48 miesięcy, a koszt jego realizacji nie może przekroczyć:

    1. 180 000 zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk teologicznych lub dziedziny sztuki;
    2. 220 000 zł dla projektu z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny nauk rolniczych lub dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.

7.   Środki finansowe przyznane na realizację projektu mogą być przeznaczone na wynagrodzenie wybitnie uzdolnionej osoby oraz personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji projektu, przy czym miesięczne wynagrodzenie wypłacane wybitnie uzdolnionej osobie nie może przekraczać 2500 zł. Opiekun naukowy nie uczestniczy w kosztach projektu. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 10% kosztów ogółem

 

 

III. Wykaz załączników do wniosku

 

Do wniosku należy dołączyć elektroniczne kopie następujących dokumentów dotyczących wybitnie uzdolnionej osoby:

1.     dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w roku ogłoszenia konkursu lub zaświadczenia z uczelni, potwierdzającego ukończenie trzeciego (czwartego w przypadku studiów trwających 6 lat) roku jednolitych studiów magisterskich, w roku ogłoszenia konkursu. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą dołącza się elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, uprawniającego do kontynuacji kształcenia w Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób, które studia pierwszego stopnia ukończyły za granicą, wnioskodawca dołącza do dokumentu potwierdzającego ich ukończenie tłumaczenie dyplomu na język polski poświadczone przez tłumacza;

2.     dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne, o których mowa w części I ust. 3 pkt. 4;

3.     dokumentu potwierdzającego znajomość co najmniej jednego języka obcego, na poziomie nie niższym niż B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, chyba że wybitnie uzdolniona osoba studiuje lub posiada dyplom ukończenia studiów prowadzonych w języku obcym, lub posiada dyplom ukończenia studiów uzyskany w zagranicznych szkołach wyższych;

4.     opinii opiekuna naukowego o przebiegu badań naukowych dotychczas prowadzonych przez wybitnie uzdolnioną osobę;

5.     ankiety dorobku naukowego opiekuna naukowego, za okres ostatnich 4 lat;

6.     oświadczenia wybitnie uzdolnionej osoby o nieposiadaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego oraz o nieotrzymaniu środków finansowych we wcześniejszych edycjach programu.

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

 

Harmonogram składania wniosków do Działu Wsparcia Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

Do 13 stycznia 2020 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl wydruku pdf wniosku wraz z załącznikami do weryfikacji pracowników Działu;

Do 20 stycznia 2020 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf wraz z załącznikami.

 

Przedmiot konkursu: 
projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

a. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
b. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę,

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 27 Styczeń, 2020 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl