Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1M20/NCN7 Charakterystyka meticylino-opornych Staphylococcus aureus, zawierających gen ermB, przy zastosowaniu technologii sekwencjonowania nowej generacji (WGS-NGS) Narodowe Centrum Nauki dr Ksenia Ewa Szymanek-Majchrzak 2020
1WB1/NCN6 Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii Narodowe Centrum Nauki dr hab. Michał Jarosław Grąt 2020
1MA Wpływ receptora V1a dla wazopresyny na regulację krążeniowo-oddechową u szczurów normo- i hipertensyjnych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Proczka 2019
1M15 Charakterystyka mechanizmu zależnego od VEGF, w którym dochodzi do upośledzenia angiogenezy i przepuszczalności naczyń krwionośnych w sercu u myszy wykazujących cechy zespołu metabolicznego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Bartkowiak 2019
1M19 Badanie profilu migracji komórek NK oraz poszukiwanie metod ekspansji in vitro do terapii adoptywnych w chorobach nowotworowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mieszko Lachota 2019
2WC Mechanizmy anomalii self u osób w grupie ryzyka psychozy - znaczenie doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych. Badanie prospektywne z 12-miesięcznym follow-up. Narodowe Centrum Nauki mgr Renata Pionke 2019
1MG Badania wpływu bakteriofagów na funkcje komórek układu odpornościowego Narodowe Centrum Nauki dr Ryszard Międzybrodzki 2019
1M19 Ocena układu tioredoksyny jako nowego celu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej B komórkowej Narodowe Centrum Nauki mgr inż. Klaudyna Fidyt 2019
FW15 Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych Narodowe Centrum Nauki dr hab. Agnieszka Laudy 2019
FW26 Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma Narodowe Centrum Nauki dr hab. Maciej Dawidowski 2019

Strony