Strona główna » Nauka » Tematy statutowe

Tematy statutowe

TEMATY STATUTOWE

Realizacja tematów w 2020 roku

Podstawowe warunki wydatkowania przyznanych środków:

  • przyznane środki mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z działalnością naukową jednostki;
  • rozdysponowanie środków winno nastąpić do dnia 30 listopada 2020 r. Środki nierozdysponowane w ww. terminie zostaną przeniesione na wynik Uczelni;
  • udokumentowanie poniesionych kosztów, tj. przedstawienie faktur, rachunków do umów cywilno-prawnych, rozliczeń delegacji itp., winno nastąpić do 30 września 2021 r. 

Komunikat z dnia 5 czerwca 2020 roku.

Zwiększenie limitów "tematów statutowych", rozdysponowanie środków niewykorzystanych w Konkursie nr 1. Projektów wewnętrznych - dyscyplina NAUKI MEDYCZNE. 

Zgodnie z propozycją Rady Dyscypliny Nauk Medycznych oraz decyzją JM Rektora niewykorzystane środki zostały podzielone na jednostki, których pracownicy prowadzą badania w naukach medycznych. 

Komunikat z dnia 27 lipca 2020 roku. 

Podział subwencji przeznaczonej na naukę (d. "tematy statutowe"). 

Podstawą podziału jest suma punktów uzyskana przez jednostkę za osiągniecia roku 2019 - publikacje, projekty i patenty. W  przypadku publikacji punkty naliczane są za prace co do których pracownicy wyrazili zgodę na ich wykazanie w ewaluacji dyscyplin przez WUM. Podsumowania jednostek przedstawione są w systemie  WiseSci  dostępnym za pośrednictwem portalu SSL-VPN, pod nazwą „Ewaluacja Działalności Naukowej”. Osobami upoważnionymi do wglądu w podsumowania są kierownicy jednostek.

Dofinasowanie jednostki w 2020 r. został o określone  wg poniższego wzoru. Bez względu na wynik punktowy minimalne finansowanie roczne wynosi 5000 PLN.

    Punktacja uzyzskana przez jednostkę (2019)                    Całkowita subwencja na cele naukowe
                                                                                      x                        przeznaczone dla 
Suma punktacji wszystkich jednostek WUM (2019)                      jednostek WUM na rok 2020

Limity zostały zaktualizowane w systemie Controlling Finansowy. Jednostki, które uzyskały w formie zaliczki kwoty przewyższające limit skalkulowany zgodnie z powyższym wzorem, nie otrzymują zwiększenia środków.

Indywidulane decyzje dotyczące ostatecznego rozdysponowania środków nie będą wydane. 

Komunikat z dnia 3 czerwca 2020 roku.

Zaliczkowe finansowanie dzialalności naukowej jednostek WUM w 2020 roku

W związku z niewielką liczba prac zarejestrowanych w WUM.Publikacje - 1/3 prognozowanej liczby publikacji w roku 2019 - podstawę do udzielenia zaliczek stanowić będzie podsumowanie dorobku publikacyjnego za rok 2018 r. Rozdysponowane środki stanowić będą 20%  kwoty przeznaczonej na tzw. tematy statutowe w roku 2020 r.

Komunikat z dnia 15 stycznia 2020 roku.

Finansowanie działalności naukowej w 2020 roku

W 2020 roku Uczelnia będzie organizować konkursy grantowe (granty wewnętrzne WUM) w kategoriach:

1. mikro-granty współfinansowane z UW.
2. Mini-granty studenckie.
3. Granty młodego badacza.
4. Granty wewnętrzne dostępne dla wszystkich pracowników WUM.

W finansowanie grantów wewnętrznych Uczelnia zaangażuje 40% funduszy przeznacznych na dofinansowanie bieżącej aktywności naukowej. 
Pozostałe 60% funduszy zostanie podzielone pomiędzy jednostki WUM proporcjonalnie do punktacji osiągnięć z 2019 roku. 

Komunikat z dnia 15 stycznia 2020 roku.

Realizacja tematów zatwierdzonych w 2019 roku

Wszystkie zamówienia i rezerwacje środków winny być zrealizowane, tj. udokumentowane fakturami lub innymi dowodami finansowo-księgowymi, do 30 września 2020. 

Komunikat z dnia 5 czerwca 2020 roku.
Komunikat z dnia 16.10.2019 roku.

Kontakt do pracowników Działu Nauki, którzy administrują środkami subwencji przeznaczonej na działalność naukową.