Strona główna » Nauka » Projekty wewnętrzne, młodego badacza mini-granty

Projekty wewnętrzne, młodego badacza mini-granty

Zasady realizacji

mini-grantów studenckich, projektów młodego badacza oraz projektów wewnętrznych.

Wyniki konkursu nr 1., rok 2020:

Zasady realizacji projektu określone są w Regulaminie konkursu:

Projekt, który został zakwalifikowany do finansowania ma przypisany symbol źródła finansowania. Źródło finansowanie jest dostępne dla dysponenta środków w Controllingu Finansowym (w portalu SSL).

Symbol źródła finansowania.

 1. Kod jednostki – symbol jednostki, w której realizowany jest projekt/jednostka zatrudnienia opiekuna projektu (jeśli dotyczy)
 2. Nr – kolejny numer decyzji dotyczący danego rodzaju projektu, w danej jednostce, w danym roku.
 3. Dyscyplin nauki – dyscyplina nauk w której prowadzone są badania określone w projekcie (zgodnie z deklaracją we wniosku; nauki farmaceutyczne – F, nauki medyczne – M, nauki o zdrowiu - Z).
 4. Rodzaj projektu – MG – mini-grant studencki; MB – projekt młodego badacza, PW – projekt wewnętrzny.
 5. Źródło finansowania – N – subwencja otrzymana przez WUM, przeznaczona na działalność naukowa.
 6. Rok subwencji – rok przyznania przez MZ subwencji WUM.

Symbol źródła finansowania jest to jednocześnie numer projektu, którym należy się posługiwać w dokumentacji projektu, a także w pismach i wnioskach związanych z projektem.

*) Podany w piśmie z decyzją symbol uległ zmianie. Zmianie uległo miejsce podania numeru decyzji.  Numer przesunięto z sekcji 4 do sekcji 2 symbolu.  W piśmie z decyzją numer został umieszczony razem z rodzaje projektu. Ostatecznie numer decyzji został umieszczony na drugim miejscu symbolu, zaraz po numerze jednostki.

 

Podstawowe pojęcia (wybór)

Dysponent środków: osoba uprawniona do wydatkowania środków z określonego źródła finansowania.

 • Projekt wewnętrzny: Kierownik Projektu
 • Młody Badacz: Kierownik Projektu (jeżeli jest pracownikiem WUM) lub Opiekun (jeżeli został wskazany we wniosku).
 • Mini-grant studencki: Opiekun Projektu.

System Workflow - uczelniany system elektronicznego obiegu wniosków zintegrowany z centralnym systemem autoryzacji, uczelnianym sklepem intranetowym oraz systemem controllingu finansowego, dostępny w sieci wewnętrznej pod adresem http://workflow.wum.edu.pl oraz poprzez portal SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl)

Uczelniany sklep intranetowy - sklep dostępny przez portal SSL-VPN (https://ssl.wum.edu.pl zakładka sklep intranetowy) umożliwiający zakup artykułów i materiałów niezbędnych do działalności naukowej, dydaktycznej i administracyjnej, objętych umowami sukcesywnymi.

System controllingu finansowego - system ewidencji i kontroli kosztów związanych z działalnością WUM, zarówno w części dotyczącej prowadzenia projektów naukowych (np. projektów finansowanych z subwencji lub ze środków zewnętrznych) jak i analizy wydatków w administracji. Dostępny pod adresem: http://cf.wum.edu.pl.

Ogólne zasady wydatkowania środków:

 • Środki należy wydatkować zgodnie z kosztorysem określonym we wniosku złożonym w konkursie.
 • Dyspozycje dotyczące wydatkowania środków należy złożyć do 31 października 2020 roku. Oznacza to, że w ww. terminie należy złożyć wnioski o realizację danego zakupu. Wnioski należy złożyć zgodnie z obowiązującą w danym przypadku procedurą (patrz poniżej).
 • Dyspozycje dotyczące wydatkowania środków składa dysponent środków.
 • Zakup/wydatek może być realizowany wyłącznie po zatwierdzeniu wniosków o dokonanie danego zakupu/wydatku.
 • Dokumenty księgowe (rachunki, faktury) należy złożyć w Kancelarii  do 30 września 2021 roku (potwierdzone na odwrocie wraz z numerem wniosku w Workflow oraz numerem źródła finansowania). Ze względu na sytuację epidemiologiczną dokumenty należy przekazywać drogą mailową np. faktury należy wysyłać na adres efaktury@wum.edu.pl

Szczegółowe zasady wydatkowania środków

 zakup towarów i usług (wewnętrznych i zewnętrznych):

 • Aby zakupić towary i usługi należy złożyć wniosek w systemie Workflow.
 • Zasady obiegu wniosków określone są w Regulaminie składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Zarządzenie nr 148/2019 Rektora WUM). 
 • Zakup usług, których wartość wynosi od 10 000 zł do 50 000 zł należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - prawo zamówień publicznych (Zarządzenie nr 353/2019 Kanclerza WUM)

wynagrodzenie dla osób nie zatrudnionych w WUM:

 • Aby dokonać zlecenia lub zamówić wykonanie dzieła należy złożyć umowę zlecenie lub umowę o dzieło wraz z oświadczeniami, a po wykonaniu zlecenia lub dzieła – rachunek.
 • Druki dostępne są na stronie WUM w zakładce: Formularze i druki.
 • Dokumenty należy złożyć w Dziale Nauki.
 • WUM w umowie reprezentowany jest przez Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii.
 • Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku w umowie zlecenie to 17 zł.
 • Zasady zawierania umów określa Regulamin umów cywilnoprawnych w WUM (Zarządzenie Rektora nr 35/2020)

 

Delegacje w tym opłaty zjazdowe:

 

Pytania dotyczące realizacji projektów należy kierować do Działu Nauki: aen@wum.edu.pl