Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
02.11.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym. Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które: 1) osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) (produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony), albo 2) zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony). 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu, odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej uprawniające uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty, do korzystania z których uczestnik Konkursu nabył licencję (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)). 4. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich. 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 6. Laureaci konkursu zobowiązani są do informowania opinii publicznej na swojej stronie internetowej o fakcie otrzymania nagrody ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczestnicy Konkursu
 
1. Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki tj. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) przedsiębiorca;

3) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą. 

2. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą przystąpić do Konkursu: a) indywidualnie - w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” oraz „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”;
b) wspólnie - w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” może przystąpić maksymalnie jedna instytucja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz maksymalnie jeden przedsiębiorca.

Typy projektów:
Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: 1) produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki; 2) produkt przyszłości przedsiębiorcy; 3) wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy
Termin składania wniosków:
29.10.2020
Miejsce składania wniosków:
Złożenie wniosku konkursowego w GW ( Generatorze Wniosków) będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków od 21 września 2020 r. do 29 października 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zgłoszenia do Działu Wsparcia Projektów : awn@wum.edu.pl do dnia 19.10.2020r.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
05.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Projekty badawcze
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Pracownik WUM, który wg. stanu na dzień złożenia wniosku wyraził zgodę na zaliczenie do liczby N.

Do udziału w konkursie w ramach NAUK MEDYCZNYCH nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku jest kierownikiem projektu realizowanego w WUM, finansowanego ze źródeł zewnętrznych o budżecie (zgodnie z umową o dofinansowanie) w roku przystąpienia do konkursu projektów wewnętrznych przekraczającym 3 x kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania projektu wewnętrznego,  określoną w § 1, pkt. 4 Regulaminu. Powyższe wykluczenie nie dotyczy kierowników projektów finansowanych ze środków zewnętrznych przystępujących do konkursu projektów wewnętrznych w ostatnim roku realizacji projektu zewnętrznego.

Do udziału w konkursie w ramach NAUK O ZDROWIU nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku jest kierownikiem projektu realizowanego w WUM, finansowanego ze źródeł zewnętrznych bez względu na kwotę dofinansowania.

Do udziału w konkursie w ramach NAUK FARMACEUTYCZNYCH nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku jest kierownikiem projektu realizowanego w WUM, finansowanego ze źródeł zewnętrznych o tematyce zbieżnej z tematyką projektu wewnętrznego.

Typy projektów:
Projekty wewnętrzne.
Termin składania wniosków:
08.05.2020
Miejsce składania wniosków:
Dział Nauki, konkursy.projektow@wum.edu.pl
Dodatkowe informacje:
Zawiesza się obowiązek składania wniosków w wersji papierowej. Do odwołania obowiązuje mailowy obieg dokumentów (w tym akceptacji wniosku przez kierowników jednostek).
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Dział Nauki konkursy.projektow@wum.edu.pl; http://pnitt.wum.edu.pl/nauka-konkursy
Przedmiot konkursu:
Projekty badawcze
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
  • pracownik WUM, który wg. stanu na dzień złożenia wniosku wyraził zgodę na zaliczenie do liczby N; nie ma ukończonego 35 roku życia oraz posiada tytuł magistra/równoważny lub stopień doktora;
  • doktorant, w tym student szkoły doktorskiej prowadzonej przez WUM.

Do udziału w konkursie w ramach danej dyscypliny nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku posiada stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora (bez względu na dyscyplinę wniosku);

Do udziału w konkursie w ramach NAUK MEDYCZNYCH nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku

  • jest kierownikiem projektu realizowanego w WUM, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, o budżecie (zgodnie z umową o dofinansowanie) w roku przystąpienia do konkursu projektów wewnętrznych przekraczającym 3 x kwotę możliwego do uzyskania dofinansowania projektu wewnętrznego, określoną w § 1, pkt.4 Regulaminu; Powyższe wykluczenie nie dotyczy kierowników projektów finansowanych ze środków zewnętrznych przystępujących do konkursu projektów młodego badacza w ostatnim roku realizacji projektu zewnętrznego.
  • ma wszczęte postępowanie habilitacyjne w WUM lub poza WUM.

Do udziału w konkursie w ramach NAUK O ZDROWIU nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku

  • jest kierownikiem projektu realizowanego w WUM, finansowanego ze źródeł zewnętrznych;
  • ma wszczęte postępowanie habilitacyjne w WUM lub poza WUM.

Do udziału w konkursie w ramach NAUK FARMACEUTYCZNYCH nie jest uprawniona osoba, która wg. stanu na dzień złożenia wniosku  jest kierownikiem projektu realizowanego w WUM, finansowanego ze źródeł zewnętrznych, o tematyce zbieżnej z tematyką projektu młodego badacza.

Typy projektów:
Projekty młodych badaczy.
Termin składania wniosków:
08.05.2020
Miejsce składania wniosków:
Dział Nauki, konkursy.projektow@wum.edu.pl
Dodatkowe informacje:
zawiesza się obowiązek składania wniosków w wersji papierowej. Do odwołania obowiązuje mailowy obieg dokumentów (w tym akceptacji wniosku przez opiekunów {jeśli dotyczy} oraz kierowników jednostek).
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Dział Nauki: konkursy.projektow@wum.edu.pl; http://pnitt.wum.edu.pl/nauka-konkursy.
Przedmiot konkursu:
Mini-granty studenckie.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Studenci WUM (członkowie kół naukowych WUM)

Typy projektów:
Mini-granty studenckie
Termin składania wniosków:
08.05.2020
Miejsce składania wniosków:
Studenckie Towarzystwo Naukowe: minigranty.stn@gmail.com, http://www.stn.wum.edu.pl/mini-granty-s.
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje: zawiesza się obowiązek składania wniosków w wersji papierowej. Do odwołania obowiązuje mailowy obieg dokumentów (w tym akceptacji wniosku przez opiekunów i kierowników jednostek).
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Studenckie Towarzystwo Naukowe: minigranty.stn@gmail.com, http://www.stn.wum.edu.pl/mini-granty-s; Dział Nauki: konkursy.projektow@wum.edu.pl; http://pnitt.wum.edu.pl/nauka-konkursy.
Przedmiot konkursu:
Badania naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Studenci, doktoranci, pracownicy WUM zaliczani do liczby "N"

Typy projektów:
MINI-GRANTY STUDENCKIE, GRANTY MŁODEGO BADACZA, GRANTY DLA NAUKOWCÓW NA WSZYSTKICH ETAPACH KARIERY NAUKOWEJ
Termin składania wniosków:
08.05.2020
Miejsce składania wniosków:
Wersja papierowa: Dział Nauki, pok. 428, 429. Wersja elektroniczna: aen@wum.edu.pl
Dodatkowe informacje:
REGULAMINY KONKURSÓW WRAZ Z FORMULARZAMI WNIOSKÓW ZOSTANĄ OGŁOSZONE DO 31 MARCA 2020
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Ewa Hieronimczuk, pok. 428, ewa.hieronimczuk@wum.edu.pl; 22 57 20 190; Anna Grądzka, pok. 427, anna.gradzka@wum.edu.pl; 22 57 20 191; Maria Jagiełło, pok. 428, maria.jagiello@wum.edu.pl, 22 57 20 189.