Strona główna » Konkursy

Konkursy

Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases

Przedmiot konkursu: 
Transnational research proposals must cover at least one of the following areas, which are equal in relevance for this call: a. Research to accelerate diagnosis, e.g.: • new schemes for finding diagnosis for undiagnosed patients; • improved annotation and interpretation of variants and development of diagnostic tests for the more prevalent variants; • novel modalities of functional analysis of candidate variants through in vitro, cell, tissue or animal studies; • -omic or multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and mechanisms including development of relevant bioinformatic tools. b. Research to explore disease progression and mechanisms, e.g.: • natural history studies and patient registries (also for clinical trial readiness). Whenever possible these should include development and use of patient reported outcome measures. In addition, the exploration of the use of standardized M-Health-based surveillance instruments and of patient entered data to gather information for natural history studies is welcome; • identification of clinical biomarkers, clinical outcome measures and surrogate endpoints; • identification of novel pathophysiological pathways in appropriate disease models that effectively mimic the human condition.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Each consortium submitting a proposal must involve a minimum of four eligible and a maximum of six eligible research partners from at least four different countries participating to the call (see list above). No more than two eligible research partners from the same country participating in the call will be accepted in one consortium. · Austrian Science Fund (FWF), Austria · Research Foundation Flanders (FWO), Belgium, Flanders · Fund for Scientific Research - FNRS (F.R.S.-FNRS), Belgium, Wallonia* · Canadian Institutes of Health Research – Institute of Genetics (CIHR-IG), Canada · Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Québec (Canada) · Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS), Czech Republic · Ministry of Social Affairs of Estonia (MoSAE), Estonia · Academy of Finland (AKA), Finland · French National Research Agency (ANR), France · French Foundation for Rare Diseases (FFRD), France · Federal Ministry of Education and Research (BMBF), Germany* · German Research Foundation (DFG), Germany · General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Greece · National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Hungary · Health Research Board (HRB), Ireland · Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Israel · Italian Ministry of Health (MoH-IT), Italy* · Ministry of Education, Universities and Research (MIUR), Italy · Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Lombardy (Italy)* · Tuscany Region (RT/TuscReg), Tuscany (Italy) · Research Council of Lithuania (RCL), Lithuania · National Research Fund (FNR), Luxembourg · National Centre for Research and Development (NCBR), Poland · The Foundation for Science and Technology (FCT), Portugal · Slovak Academy of Sciences (SAS), Slovakia · National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Spain · Swedish Research Council (SRC), Sweden · Vinnova, Sweden · Swiss National Science Foundation (SNSF), Switzerland · Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), The Netherlands · The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turkey · The French National Institute of Health and Medical Research (INSERM), France (will provide dedicated funding only to Patient Advocacy Organisations)
Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
piątek, 15 luty, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
http://www.ejprarediseases.org/index.php/funding/
Dodatkowe informacje: 
http://www.ejprarediseases.org/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Eurostars-2 Cut-off 11

Przedmiot konkursu: 
Wspieranie współpracy międzynarodowej w badaniach i rozwoju. Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 28 luty, 2019 - 20:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-11-tym-konkursie-eurostars-2-53831/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

ETIUDA 7

Przedmiot konkursu: 
Stypendia doktoranckie.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Konkurs skierowany jest do osób nieposiadających stopnia naukowego doktora, zwanych dalej „wnioskodawcami”, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i mają otwarty lub otworzą do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 15 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwala_Rady_NCN_nr_109_18_warunki_konkursu_ETIUDA7.pdf
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

UWERTURA 3

Przedmiot konkursu: 
Staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
a) uczelnie, b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, c) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, d) instytuty badawcze, e) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 15 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

SONATINA 3

Przedmiot konkursu: 
SONATINA jest konkursem, którego celem jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
1) osoby fizyczne; 2) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.: a) uczelnie, b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, c) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, d) instytuty badawcze, e) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 15 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina3
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

LIDER

Przedmiot konkursu: 
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Program adresowany jest do osób, które: są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora, posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w dacie złożenia Wniosku posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego, są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia, dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 18 Marzec, 2019 - 16:15
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dyrektor-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-informuje-ze-oglasza-dziesiaty-konkurs-w-programie-lide/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

JPI AMR 2019 – otwarcie kolejnego naboru wniosków w międzynarodowym konkursie z zakresu oporności na antybiotyki

Przedmiot konkursu: 
Celem projektów powinno być: rozwijanie strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju, lub opracowanie metod ułatwiających przyjęcie i stosowanie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
- szczegółowe warunki uczestnictwa określono w dokumentacji konkursowej; - w konkursie mogą wziąć udział konsorcja złożone ze spełniających kryteria jednostek badawczych z krajów członkowskich JPIAMR i państw Afryki i Azji; - wnioskodawcy muszą spełnić szczegółowe kryteria określone w przepisach odpowiednich krajowych instytucji finansujących (patrz Aneks B); - konsorcja powinny składać się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu, jednostek z minimum trzech krajów spełniających warunki udziału; - uczestniczące państwa członkowskie JPIAMR to: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Włochy; - udział Chin oraz wybranych krajów o niskim i średnim dochodzie z obszaru południowej Afryki i południowej Azji (lista DAC ) będzie finansowany przez kanadyjską organizację IDRC (patrz Aneks B); - udział krajów o niskim dochodzie z obszaru Afryki będzie finansowany przez szwedzką organizację SIDA (patrz Aneks B).
Typy projektów: 
Konkursowe
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 18 luty, 2019 - 11:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-12-06-ogloszenie-nowego-konkursu-jpi-amr
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

DIOSCURI

Przedmiot konkursu: 
Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG) ogłaszają drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. W drugiej edycji wybranych zostanie do trzech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych. Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwia ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy mogą zorganizować tutaj swoje zespoły badawcze. Jest to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
– Zainteresowanie pierwszą edycją konkursu Dioscuri było duże, otrzymaliśmy wiele świetnie przygotowanych wniosków. Już teraz mogę powiedzieć, że podstawowy cel konkursu Dioscuri, a więc promowanie doskonałości naukowej, został osiągnięty. Dioscuri 2 to kolejna szansa dla jednostek naukowych na ściągnięcie do Polski naukowców światowej klasy i prowadzenie badań na najwyższym poziomie. Liczymy na przyszłe centra w różnych dyscyplinach naukowych, do tego jednak potrzebne są świetne wnioski, bo tak naprawdę jedynym kryterium jest jakość naukowa. Pod tym względem w tej edycji mamy nadzieję między innymi na większe zainteresowanie przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri, otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości Naukowej. Zadbano o to, by wynagrodzenie kierownika Centrum Dioscuri było konkurencyjne również w kontekście międzynarodowym. Kierownik Centrum za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Wnioski oceniane są w systemie peer-review przez międzynarodowy zespół ekspertów. Finansowanie jest przyznawane na 5 lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków. Porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki w sprawie utworzenia sieci Dioscuri zostało podpisane 4 lipca 2017 r. w Krakowie. W ramach wspólnej inicjatywy, przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki ma docelowo powstać dziesięć Centrów Dioscuri. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z partnerem niemieckim, a finansowanie zapewni NCN dzięki środkom pochodzącym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. W pierwszej edycji konkursu Dioscuri do NCN spłynęło 45 zgłoszeń z całego świata, spośród których eksperci wyłonili dwóch zwycięzców. Obydwa Centra Dioscuri mają rozpocząć działalność w 2019 r. przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie.
Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
środa, 20 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki/Max-Planck-Gesellschaft
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncn.gov.pl/dioscuri/dioscuri2/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

DIAMENTOWY GRANT

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa określona w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, zwana dalej „Wnioskodawcą”, w której wybitnie uzdolniona osoba, o której mowa w art. 26 ust. 3b ustawy, będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu „Diamentowy Grant” i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę. 2. W ramach programu wsparciem mogą być objęci wybitnie uzdolnieni: a. studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę; b. absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu. 3. Osoby, o których mowa w pkt II.2 muszą spełniać łącznie następujące warunki: a. nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika; b. nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”; c. posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; d. prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne. 4. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia pierwszego stopnia w jednostkach zagranicznych.
Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
czwartek, 31 Styczeń, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie osf.opi.org.pl, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia konkursu. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się pomyślnie jest obowiązkiem Wnioskodawcy. Wniosek wysłany po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/viii-edycja-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

PROGRAM WYMIANY NAUKOWEJ STUDENTÓW I NAUKOWCÓW

Przedmiot konkursu: 
NAWA zachęca serdecznie studentów, doktorantów i pracowników naukowych polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej w ramach dwustronnych umów międzyrządowych i międzyresortowych o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego. Wyjazdy stypendialne w ramach Programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie specjalistycznych kompetencji uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby: • odbywające studia pierwszego (w chwili złożenia wniosku minimum drugi rok studiów) lub drugiego stopnia w polskich uczelniach lub • odbywające studia doktoranckie w polskich uczelniach, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych, międzynarodowych instytutach naukowych lub • będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed terminem składania wniosków i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą) lub • będące pracownikami naukowymi w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym. Program otwarty jest dla studentów i pracowników naukowych reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej. W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem może być: 1) odbycie stażu naukowego; 2) odbycie studiów częściowych; 3) odbycie studiów wyższych (II stopnia lub doktoranckich); 4) wizyta studyjna; 5) pozyskanie materiałów do pracy naukowej; 6) uczestnictwo w szkole letniej języka i kultury kraju partnera; 7) prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych; 8) inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej. W roku akademickim 2019/20 oferta w ramach Programu dotyczy następujących krajów: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam. Po raz pierwszy nabór na te stypendia przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Wnioski składać można wyłącznie za pośrednictwem systemu NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login do dnia 15 stycznia 2019 roku. Uwaga: w przypadku dwóch krajów obowiązują inne terminy – wnioski do Izraela przyjmowane są do 9 grudnia 2018 r., zaś wnioski do Japonii – do 30 marca 2019 r.
Termin składania wniosków: 
wtorek, 15 Styczeń, 2019 - 23:30
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Osoby zainteresowane aplikowaniem w ramach Programu prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Projektów.

Strony