Strona główna » Konkursy

Konkursy

OPUS 17

Przedmiot konkursu: 
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli: - uczelnia; - federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; - instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); - instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); - międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - Polska Akademia Umiejętności; - inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; - grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; - centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); - centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; - biblioteka naukowa; - przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141); - jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - osoba fizyczna; - przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 17 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Przedmiot konkursu: 
NAWA otworzyła II edycję naboru wniosków do programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki mają możliwość pozyskania środków finansowych na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia. Co istotne partnerem w projekcie złożonym przez aplikujących muszą być co najmniej 3 zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe, co ma za zadanie realnie wpłynąć na umiędzynarodowienie polskich ośrodków naukowych i dydaktycznych. Zaproszenie do realizacji inicjatywy mogą także otrzymać jednostki spoza sektora edukacji wyższej i badań naukowych - dla instytucji z otoczenia społecznego uczelni przewidziana jest rola partnerów wspierających w projekcie. Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej przez zaangażowane strony. Rezultaty projektu mają być dla uczelni podstawą do rozwoju długotrwałej współpracy z jednostkami, z którymi budowane jest Partnerstwo, w związku z czym projekty muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju aplikujących.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować następujące podmioty: - uczelnie; - Polska Akademia Nauk; - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk; - instytuty badawcze; - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerem strategicznym w projekcie muszą być uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Liczba Partnerów strategicznych w projekcie może wynosić od 3 do 6 instytucji.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 30 Maj, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/915-nawa-po-raz-kolejny-wesprze-miedzynarodowe-partnerstwa-akademickiej
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”

Przedmiot konkursu: 
Z dniem 14 marca 2019 r. IOK ogłasza konkurs zamknięty numer POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”, obejmujący wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Uczelnie
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 28 Czerwiec, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/konkursy-aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030500-ip08-00-dos19-uczelnia-dostepna/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Program Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia

Przedmiot konkursu: 
Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie tworzenia i realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu. Celami szczegółowymi Programu są: - zwiększenie liczby programów wspólnych studiów II stopnia oferowanych przez polskie uczelnie; - zwiększenie mobilności studentów i kadry akademickiej; - doskonalenie jakości kształcenia poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni. Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w u.p.s.w.n, posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego oraz spełniają wszystkie poniższe kryteria:  w ramach ścieżki A – Tworzenie programów międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia i uruchomienie rekrutacji na studia: 1) posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego; 2) prowadzą kształcenie na poziomie II stopnia; 3) w momencie złożenia wniosku nie są postawione w stan likwidacji; 4) w momencie złożenia wniosku nie posiadają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 5) wywiązały się ze zobowiązń wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach; 6) podpisały list intencyjny z uczelnią zagraniczną, we współpracy z którą będzie opracowywany program studiów wspólnych, a docelowo będą prowadzone studia, których dotyczy Program. Projekt musi być realizowany w partnerstwie z jedną uczelnią zagraniczną, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej muszą uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni, tzn. Wnioskodawca musi wykazać, że udział Partnera zagranicznego umożliwia podniesienie jakości kształcenia na polskiej uczelni. Dobór Partnera do projektu musi być związany z uzupełnieniem potencjału Wnioskodawcy (dydaktycznego, organizacyjnego, technicznego i kadrowego).  w ramach ścieżki B – Wsparcie mobilności akademickiej w ramach międzynarodowych studiów wspólnych II stopnia: 1) posiadają Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego; 2) prowadzą kształcenie na poziomie II stopnia; 3) studia będące przedmiotem projektu uzyskały pozwolenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki na utworzenie studiów (zgodnie z art. 53 u.p.s.w.n); 4) w momencie złożenia wniosku nie są postawione w stan likwidacji; 5) w momencie złożenia wniosku nie posiadają negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 6) wywiązały się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach; 7) podpisały umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 u.p.s.w.n z uczelnią zagraniczną, z którą będą prowadziły studia objęte Projektem lub podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji studiów w przypadku otrzymania finansowania. Projekt musi być realizowany w partnerstwie z jedną uczelnią zagraniczną, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Profil i potencjał uczelni zagranicznej muszą uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni, tzn. Wnioskodawca musi wykazać, że udział Partnera zagranicznego umożliwia podniesienie jakości kształcenia na polskiej uczelni.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 30 Maj, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/instytucje/katamaran-przygotowanie-i-realizacja-wspolnych-studiow-ii-stopnia/ogloszenie
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

II edycja Programu Promocja Zagraniczna

Przedmiot konkursu: 
NAWA otworzyła nabór projektów w II edycji Programu Promocja Zagraniczna. Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zakres tematyczny Programu uległ rozszerzeniu. Obecnie Program Promocja Zagraniczna obejmuje działania, które wcześniej były realizowane w dwóch programach: Nowoczesna Promocja Zagraniczna (NPZ) oraz International Alumni (IA). Dzięki temu możliwe będzie łączenie w projektach danej instytucji działań promocyjnych oraz zadań związanych z budowaniem i rozwojem sieci zagranicznych absolwentów. Ponadto nowością w aktualnej edycji Programu Promocja Zagraniczna jest możliwość finansowania działań związanych z upowszechnianiem wyników badań w skali międzynarodowej (organizacja międzynarodowych konferencji w Polsce prowadzonych w języku obcym oraz finansowanie publikacji recenzowanych artykułów naukowych w prestiżowych zagranicznych czasopismach, które są indeksowane w bazach Scopus lub Web of Science).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Program skierowany jest do polskich uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jego celem jest wsparcie polskich instytucji akademickich i naukowych w budowaniu ich marki międzynarodowej i promocji za granicą. Program Promocja Zagraniczna – dzięki szerokiemu katalogowi uprawnionych działań – umożliwia polskim instytucjom z sektora szkolnictwa wyższego i nauki promowanie oferty naukowej i dydaktycznej za granicą, rozwijanie długofalowej współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz promowanie i upowszechnianie wyników badań w skali międzynarodowej. Zainteresowane instytucje zapraszamy serdecznie do składania aplikacji w Programie. Nabór wniosków trwa do 16 maja 2019 r. Pion Programów dla Instytucji w nadchodzących tygodniach będzie organizował dla zainteresowanych webinaria informacyjne nt. Programu Promocja Zagraniczna. Informacje dotyczące terminów i programu webinariów będą publikowane na stronie internetowej NAWA.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 16 Maj, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/896-zapraszamy-do-aplikowania-w-ii-edycji-programu-promocja-zagraniczna
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

„Szybka Ścieżka” – ogłoszenie konkursu nr 2/1.1.1/2019

Przedmiot konkursu: 
B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
- przedsiębiorstwa; - konsorcja przedsiębiorstw; - konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 1 Lipiec, 2019 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-21112019-szybka-sciezka/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii

Przedmiot konkursu: 
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, działając na podstawie §2 ust. 3 Załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 54) oraz na podstawie pełnomocnictwa Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2011 r., ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, finansowanych ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach celu operacyjnego nr 2 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492): Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Oferentami w konkursie mogą być organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.), tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i i fundacje, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. Oferentami mogą być także wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyzwania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Wszyscy Oferenci muszą spełniać przesłanki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest ich cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczyć muszą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ww. ustawy. Oferenci musza ponadto spełniać wymagania określone przy poszczególnych zadaniach.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 14 Marzec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dodatkowe informacje: 
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=8565394
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Poszukiwanie punktów uchwytu dla terapii celowanej z wykorzystaniem układu immunologicznego oraz poszukiwanie mechanizmów oporności na stosowane obecnie metody immunoterapii

Przedmiot konkursu: 
Naukowa Fundacja Polpharmy corocznie ogłasza konkurs na najlepsze projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. W piętnastu dotychczas przeprowadzonych edycjach konkursu wpłynęło 655 wniosków projektów badawczych. Granty otrzymało 70 zespołów badawczych wywodzące się zarówno z ośrodków akademickich, jak i instytutów naukowych. Realizacja 58 projektów została zakończona, a wyniki opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną - autora projektu. W przypadku zespołu badawczego osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest kierownik projektu, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Osoba składająca wniosek powinna być pracownikiem zakładu naukowego, jednostki naukowo-badawczej lub jednostki badawczo-rozwojowej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
sobota, 1 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Fundacja Polpharmy
Dodatkowe informacje: 
www.polpharma.pl/fundacja
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

DIALOG

Przedmiot konkursu: 
Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do udziału w programie uprawnione są następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”: 1) uczelnia, 2) federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 3) Polska Akademia Nauk działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669), zwana dalej „PAN”, 4) instytut naukowy PAN działający na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, 5) instytut badawczy działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), 6) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnej ustawy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) Polska Akademia Umiejętności, 8) inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)).
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/dialog
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Program PROM

Przedmiot konkursu: 
Po raz kolejny NAWA zaprasza uczelnie do składania aplikacji w Programie PROM. Doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy to główne założenia Programu, którego pełna nazwa brzmi Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej PROM. Projekt, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oparty jest na założeniu międzynarodowej wymiany stypendialnej dającej możliwość m.in. prowadzenia zajęć dydaktycznych, udziału w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach czy wizytach studyjnych. Stypendyści będą także mogli przeznaczyć środki na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wywiązały się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach oraz mają doświadczenie w realizacji wymiany międzynarodowej lub krótkookresowych form kształcenia.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 9 Maj, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/861-nabor-2019-w-programie-prom-otwarty
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Strony