Strona główna » Konkursy

Konkursy

Wymiana bilateralna naukowców z Niemcami

Przedmiot konkursu: 
Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii: - uczelnie, - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię naukową.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 28 Czerwiec, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/947-nowy-nabor-wnioskow-na-wymiane-bilateralna-naukowcow-z-niemcami-otwarty
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

AAL 2019 Call Programu AAL

Przedmiot konkursu: 
The aim of the call is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects. Call 2019 is characterised by the following approach: The AAL Call 2019 is open to developing ICT-based solutions targeting any application area(s) within the AAL domain. The solutions need to be embedded in the strategies of the participating end-user organisations, service providers and business partners. The AAL Call 2019 allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the proposed projects (including small collaborative projects).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Collaborative project proposals must demonstrate a clear route to market and added-value for the different types of end-users. The wishes and aspirations of older adults in combination with the demands from the other stakeholders involved – e.g. providers and payers – will have a critical role in shaping useful and attractive AAL solutions with a high market potential. Both “Collaborative projects” (carried out by consortia composed of at least 3 organisations from 3 different countries including an end user organisation and a business partner) and “Small Collaborative Projects” (with a shorter duration and smaller budget) will still be funded through this call.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 24 Maj, 2019 - 17:00
Miejsce składania wniosków: 
https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1
Dodatkowe informacje: 
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Konkurs na realizację projektów przewidujących szkolenia pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują szkolenia kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej w celu uzyskania kwalifikacji w zakresie: a) psychologii klinicznej blok podstawowy i szczegółowy blok specjalistyczny dzieci i młodzieży, b) psychoterapii dzieci i młodzieży, c) terapii środowiskowej dzieci i młodzieży oraz d) inne kursy lub szkolenia z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży dla lekarzy posiadających specjalizacje w dziedzinie - pediatrii, psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, medycyny rodzinnej, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej, onkologii i hematologii dziecięcej, urologii dziecięcej, medycyny paliatywnej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
W ramach konkursu o dofinansowanie Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna lub konsorcjum/partnerstwo podmiotów, których liderem jest podmiot leczniczy lub uczelnia medyczna, spełniających wspólnie następujące kryteria: • będącą jednostką szkolącą, o której mowa w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599,z 2018 r. poz. 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60); • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności leczniczej w rodzaju świadczenia stacjonarne oraz ambulatoryjne lub środowiskowe/domowe w zakresie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w ramach umowy z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; • posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia lub szkoleń z zakresu psychoterapii. Szczegółowe informacje odnośnie wymogów, które musi spełnić Projektodawca lub Partner oraz sposób weryfikacji ich spełnienia znajdują się w Regulaminie konkursu.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 28 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-578-konkurs_szkolenie_pracownikow_ze.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Konkurs - profilaktyka nowotworów wątroby (moduł centralny)

Przedmiot konkursu: 
Niniejszy konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych planowanych do ogłoszenia w celu realizacji programu pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. W wyniku konkursu wybrany zostanie jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu centralnego (MC) pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski. Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych do leczenia. Realizacja programu profilaktycznego na poziomie centralnym będzie polegać na przeprowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” tj.: • realizacji działań edukacyjnych skierowanych do potencjalnych odbiorców przekazu w zakresie promocji zdrowia i udziału w badaniach profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania WZW B i C – zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej; • realizacji szkoleń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej; • realizacji szkoleń dla koordynatorów pacjentów/ organizacji koordynujących wsparcie (NGO), zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej oraz • realizacji zadania związanego z monitoringiem i ewaluacją programu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się: 1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) lub 2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, który będzie jedynym realizatorem akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki zdrowotnej pn. „Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.” (kryterium dostępu nr 1).
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 16 Maj, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
http://zdrowie.gov.pl/nabor-577-konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Supertalenty w medycynie 2019

Przedmiot konkursu: 
Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie liderów młodego pokolenia lekarzy (do 39. roku życia), którzy dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom i predyspozycjom będą w najbliższych latach istotnie wpływać na zmiany w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
W Konkursie nominowanymi mogą być lekarze oraz inne osoby, które ukończyły kierunek studiów pokrewny medycynie, które cieszą się autorytetem w swoim środowisku zawodowym i wśród pacjentów oraz posiadają w swoim dorobku udokumentowane osiągnięcia zawodowe, naukowe i/lub organizacyjne.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 12 Kwiecień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Bonnier Business Polska sp. z o.o.
Dodatkowe informacje: 
https://www.granty-na-badania.com/2019/03/supertalenty-w-medycynie-2019.html#.XJoxw5hKiUl
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

M-ERA.NET 2

Przedmiot konkursu: 
Informujemy, że 19 marca 2019 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 18 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/m-eranet-2-uruchomienie-konkursu-2019-55139/ https://m-era.net/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Program im. prof. Walczaka - wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia

Przedmiot konkursu: 
Profesor Franciszek Walczak, nazywany często ojcem chrzestnym polskiej elektrofizjologii, został patronem nowego Programu NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowanego do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Program umożliwi im wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inicjatywa ta to nie tylko możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz szansa na zdobycie cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym dla uczestników Programu, ale także w efekcie wkład w poprawę opieki medycznej w Polsce. Profesor Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji w Polsce i za granicą oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. M. Haissaguerre, prof. K.H. Kuck, prof. W. Stevenson).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy: - prowadzą badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych - są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej - posługują się biegle językiem angielskim Kandydaci muszą posiadać zaproszenie z Ośrodka goszczącego oraz udokumentowany dorobek naukowy.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 20 Maj, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/934-program-im-prof-walczaka-wspolna-inicjatywa-nawa-oraz-ministerstwa-zdrowia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Poland My First Choice - stypendia dla studentów zagranicznych

Przedmiot konkursu: 
NAWA ogłosiła nabór w nowym Programie skierowanym do studentów zagranicznych - Poland My First Choice. Stypendia oferowane przez Agencję mają na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z zagranicy do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Program uzupełni ofertę stypendialną skierowaną do cudzoziemców, także z innych krajów europejskich, która do tej pory ograniczona była w większości do mobilności krótkoterminowej, i wyjdzie na przeciw kandydatom, którzy myślą o uzyskaniu dyplomu magistra w Polsce.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców - obywateli następujących krajów: Australia, Holandia, Nowa Zelandia, Austria, Irlandia, Portugalia, Belgia, Islandia, Rumunia, Bułgaria, Izrael, Singapur, Chorwacja, Japonia, Słowacja, Chile, Kanada, Słowenia, Cypr, Republika Korei, Szwajcaria, Czechy, Liechtenstein, Szwecja, Dania, Litwa, Urugwaj, Estonia, Luksemburg, USA, Finlandia, Łotwa, Węgry, Francja, Malta, Włochy, Grecja, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Norwegia oraz do chińskich obywateli – mieszkańców Hongkongu, Makau i Tajwanu.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 14 Maj, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/933-poland-my-first-choice-stypendia-dla-studentow-zagranicznych
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

MOZART

Przedmiot konkursu: 
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu. Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN): - uczelnie; - federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; - instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); - instytuty badawczy, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - Polska Akademia Umiejętności,; - inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; - grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt. 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; - centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; - biblioteki naukowe; - jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Typy projektów: 
Nabór ciągły
Termin składania wniosków: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

PRELUDIUM 17

Przedmiot konkursu: 
Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; ST – nauki ścisłe i techniczne; NZ – nauki o życiu. Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, ST1, NZ1). Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. Wybór niewłaściwego panelu może skutkować odrzuceniem wniosku.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wniosek w konkursie może złożyć każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli: - uczelnia; - federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; - instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475); - instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); - międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - Polska Akademia Umiejętności; - inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; - grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca; - centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736); - centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; -biblioteka naukowa; -przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141); - jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; - osoba fizyczna; - przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 17 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje: 
http://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Strony