Strona główna » Konkursy

Konkursy

NABÓR WNIOSKÓW POPC 2.3.1 – ADMINISTRACJA (12 NABÓR)

Przedmiot konkursu: 
W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby informacyjne będące w posiadaniu administracji publicznej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
- centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej, - jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej), - jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, - uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, - urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie. Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować: - podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy, - urzędy wojewódzkie, - jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej, - przedsiębiorstwa, - organizacje pozarządowe.
Termin składania wniosków: 
piątek, 5 Lipiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Dodatkowe informacje: 
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-1-administracja-12-nabor
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Grant naukowy Fundacji DKMS

Przedmiot konkursu: 
Grant naukowy Fundacji DKMS ma na celu poszerzenie wiedzy na temat strategii terapeutycznych w transplantacji komórek krwiotwórczych oraz/lub terapii komórkowych w leczeniu chorób hematologicznych. Fundacji DKMS chce wspierać naukowców, którzy swoje badania skupiają na zagadnieniach związanych z terapią komórkową i allogenicznym przeszczepianiu komórek krwiotwórczych. Prowadzone badania muszą dotyczyć przeszczepieńkrwiotwórczych komórek macierzystychi terapii komórkowych, komórek krwiotwórczych, indukowalnych lub metod terapii nowotworów hematologicznych. Preferowanym typem badań są badania kliniczne lub badania laboratoryjne. Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin, obejmujących, ale nie ograniczonych wyłącznie, do immunologii transplantacyjnej, dawstwa komórek macierzystych, diagnostyki oraz strategii terapeutycznych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Kierownicy zespołów badawczych, ubiegających się o grant naukowy, muszą posiadać stopień doktora nauk w dziedzinie, w której będzie przeprowadzone badanie podlegające konkursowi w celu uzyskania grantu. Odpowiedni stopień naukowy powinien zostać uzyskany nie wcześniej, niż 12 lat przed rozpoczęciem ubiegania się o grant, nie wliczając przerw od pracy. Aplikanci mogą być lekarzami lub osobami zatrudnionymi w instytutach naukowych. Komisja grantowa będzie wybierała jeden zespół badawczy rocznie.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
niedziela, 30 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Fundacja DKMS
Dodatkowe informacje: 
https://www.dkms.pl/pl/grant
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Program im. Bekkera

Przedmiot konkursu: 
NAWA już po raz drugi zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników akademickich ze stopniem doktora do składania aplikacji w Programie im. Bekkera. W ramach tej inicjatywy stypendialnej możliwe jest odbycie wyjazdów naukowych i naukowo-dydaktycznych, których celem jest: - odbycie stażu podoktorskiego, - prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, - pozyskanie materiałów do pracy naukowej, - oraz dodatkowo – tylko jako uzupełnienie do powyższych celów – inne formy aktywności naukowej lub akademickiej, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Wnioskodawcami w Programie są indywidualni naukowcy oraz nauczyciele akademiccy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w instytucji polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 18 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/965-nabor-2019-w-programie-im-bakkera-otwarty
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Wymiana bilateralna z Francją

Przedmiot konkursu: 
NAWA zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Republiką Francuską. Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Francji. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii: - uczelnie, - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię naukową.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
środa, 3 Lipiec, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/960-wymiana-bilateralna-z-francja
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach: 1. programu ramowego Horyzont 2020, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach konkursu „Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions”, 2. programu Euratom, 3. innych schematów wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze, pod warunkiem wykorzystywania w tych schematach zasad obowiązujących w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione: - uczelnie, - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
http://www.bip.nauka.gov.pl/przedsiewziecie-premia-na-horyzoncie-2/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Otwarcie konkursu grantowego 2019!

Przedmiot konkursu: 
Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Konkurs kierujemy głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
niedziela, 30 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
NUTRICIA FUNDACJA
Dodatkowe informacje: 
http://fundacjanutricia.pl/2019/04/otwarcie-konkursu-grantowego-2019/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

NABÓR WNIOSKÓW 2.3.1 - NAUKA (11 NABÓR)

Przedmiot konkursu: 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
- centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej, - jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej), - jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, - uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, - urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie. Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować: - podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy, - urzędy wojewódzkie, - jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej, - przedsiębiorstwa, - organizacje pozarządowe.
Termin składania wniosków: 
piątek, 14 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Dodatkowe informacje: 
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-11-nabor
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

5.1 Programy profilaktyczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiot konkursu: 
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację projektów przewidujących wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, w ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się: uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chemioterapii, radioterapii i chirurgii. Weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe unormowania w tym zakresie określone są w regulaminie konkursu.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 14 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
http://www.power.gov.pl/nabory/1-225/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Program Welcome to Poland

Przedmiot konkursu: 
Polskie uczelnie wyższe w ciągu ostatnich lat działalności co rok odnotowują wzrost zainteresowania wśród studentów zagranicznych. Statystyki nie są jednak jedynym zagadnieniem na jakie warto spojrzeć rozważając aspekty internacjonalizacji uczelni wyższych w Polsce. Zjawiska silnie powiązane ze wzrostem liczby studentów zagranicznych to także: uwypuklenie takich potrzeb, jak perspektywa holistyczna w zarządzaniu umiędzynarodowieniem na uczelni, uaktywnienie poziomu makro związanego z obecnością studentów zagranicznych czy - a może przede wszystkim - zwiększenie świadomości dotyczącej roli uczelni w procesie adaptacji kulturowej i integracji studentów zagranicznych. Niepodważalna jest rola uczelni wyższych w procesie adaptacji kulturowej i integracji obcokrajowców, dla których kontakt z przedstawicielami kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej jest najczęściej pierwszym kontaktem z kulturą i krajem, który dopiero poznają. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom NAWA ogłasza po raz kolejny nabór wniosków do programu Welcome to Poland.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
W Programie o finansowanie mogą aplikować następujące podmioty: - uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, - Polska Akademia Nauk, - jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt może być realizowany w formule partnerskiej z instytucją z Polski lub z zagranicy. Parterami w projekcie mogą być: uczelnie, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej lub sektor prywatny.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 13 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/955-nowy-nabor-w-programie-welcome-to-poland
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

4. konkurs w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Przedmiot konkursu: 
Under the umbrella of ERA-CVD, the fourth joint transnational call JTC2019 is now launched to promote co-operation and interchange between Early Career Scientists1 and thus enable international collaboration and new consortia establishment in all cardiovascular areas. The ERA-CVD funding organizations particularly wish to promote multi-disciplinary work and translational research proposals. The individual components of joint applications should be complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in understanding of cardiovascular diseases. There should be a clear added value in funding the collaboration over individual projects by sharing of resources (models, databases, diagnosis etc.), harmonisation of data, sharing of specific know-how and/or innovative technologies. Hence, JTC2019 aims at enabling Early Career Scientists2 in different countries to build effective collaborations and interchange on common multidisciplinary research projects, hence establish new consortia in cardiovascular disease. The opportunity to independently develop and perform highly innovative research projects enables capacity building and empowering of Early Career Scientists. The consortia should be based on complementarities and sharing of expertise in a field of CVD, with a clear translational research approach. Eligible research topics in this call can comprise hypertensive, ischaemic, pulmonary heart dis-eases and diseases of pulmonary circulation, other forms of heart disease, diseases of arteries, arterioles and capillaries and congenital malformations of cardiac chambers and connections, rheumatic diseases and cardiac septa (analogues to ICD-10). Applicants should consider the following cross-sectional aspects: • Interdisciplinary approach, e.g. integrating biomedicine, physics, chemistry, mathematics, informatics, systems biology and clinical medicine for the development of the applications; • Research on sex/gender differences in order to give further mechanistic insights into the development of the disease, its progression and to identify difference in treatment responses; • Translational research: from pre-clinical up to phase 1; No funding can be provided for co-funding or supplementary funding for already existing studies. The following types of research projects are excluded from the call: • Interventional clinical trials (phase 2, 3 and 4); • Building up of new cohorts, registries and/or biomaterial banks; • Cerebrovascular diseases; • Research that primarily leads to cardiovascular risk management. Risk management is understood as long term health improvement and/or coronary artery disease (CAD) pre-vention; • Conducting screenings
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
ERA-CVD aims to promote Early Career Scientists, therefore only one senior/established scientist applicant per consortium is allowed. This senior/established scientist cannot be the coordinator of the consortium. Including one senior/established scientist in a consortium is possible, but not encouraged in this call. Applicants should pay attention to the qualifications of an “Early Career Scientist” and a “senior/established scientist” in the following subchapters and consult the National Regulations in the Guidelines for Applicants, Annex2. The overall consortium partners should be Early Career Scientists. The consortia should be based on complementarities and sharing of expertise in a specified field of cardiovascular disease, with a clear translational research approach.
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 29 Kwiecień, 2019 - 17:00
Miejsce składania wniosków: 
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_JTC2019
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-cvd/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Strony