Strona główna » Konkursy

Konkursy

Aplikuj do K-Startup Grand Challenge 2019

Przedmiot konkursu: 
KIC-Europe (Korea Innovation Centre-Europe) zaprasza do aplikowania do K-Startup Grand Challenge 2019. KIC-Europe to agencja, która wraz z rządem koreańskim ma na celu wspieranie koreańskich i zagranicznych firm technologicznych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
KIC-Europe (Korea Innovation Centre-Europe) zaprasza do aplikowania do K-Startup Grand Challenge 2019. KIC-Europe to agencja, która wraz z rządem koreańskim ma na celu wspieranie koreańskich i zagranicznych firm technologicznych. K-Startup Grand Challenge to ogólnoświatowy startupowy konkurs, który ma na celu pomoc startupom w ekspansji na rynek koreański i na szerszy rynek azjatycki. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 $. Nabór wniosków trwa do 14 czerwca 2019 r. Brochure E-letter Więcej informacji na: https://www.k-startupgc.org/
Termin składania wniosków: 
piątek, 14 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
K-STARTUP GRAND CHALLENGE
Dodatkowe informacje: 
https://www.k-startupgc.org/#
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

ERC Advanced Grant

Przedmiot konkursu: 
Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal. Size of ERC Advanced Grants Advanced Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 500 000 for a period of 5 years. The maximum award is reduced pro rata temporis for projects of a shorter duration. This does not apply to ongoing projects. However, up to an additional EUR 1 000 000 can be requested in the proposal to cover (a) eligible "start-up" costs for Principal Investigators moving to the EU or an Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant, and/or (b) the purchase of major equipment and/or (c) access to large facilities. As any additional funding is to cover major one-off costs it is not subject to pro-rata temporis reduction for projects of shorter duration. All funding requested is assessed during evaluation.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
The conditions specific to the ERC are described in the ERC 2019 Work Programme under the heading Eligibility criteria and in Annex 3. An overview is provided below: The ERC actions are open to researchers of any nationality who intend to conduct their research activity in any EU Member State or H2020 Associated Country. Principal Investigators may be of any age and nationality and may reside in any country in the world at the time of the application. ERC Principal Investigators do not have to be based full-time in Europe. The host institution must either be established in an EU Member State or H2020 Associated Country as a legal entity created under national law, or it may be an International European Interest Organisation (such as CERN, EMBL, etc.), the European Commission's Joint Research Centre (JRC) or any other entity created under EU law. Applicants for the ERC Advanced Grants - called Principal Investigators (PI) - are expected to be active researchers who have a track-record of significant research achievements in the last 10 years. The Principal Investigators should be exceptional leaders in terms of originality and significance of their research contributions. No specific eligibility criteria with respect to the academic requirements are foreseen.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
czwartek, 29 Sierpień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
European Commission
Dodatkowe informacje: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=31047824;focusAreaCode=null;crossCut=
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Granty na granty - promocja jakości III

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w celu zwiększenia efektywności ubiegania się o granty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i zaangażowania pracowników tych podmiotów w opracowywanie wysokiej jakości wniosków o przyznanie tych grantów, zwanych dalej „wnioskami projektowymi”.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”: 1. uczelnie, 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 3. instytuty badawcze, 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 5. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) – dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach przedsięwzięcia, zwanych dalej „środkami finansowymi”, nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
http://www.bip.nauka.gov.pl/granty-na-granty-promocja-jakosci-iii/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Doktorat wdrożeniowy

Przedmiot konkursu: 
1. Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. 2. Program składa się z modułów: 1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów; 2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do udziału w programie są uprawnione: 1. uczelnie akademickie, 2. instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 3. instytuty badawcze, 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – prowadzące szkołę doktorską, dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu, zwanych dalej „środkami finansowymi”, nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.
Termin składania wniosków: 
czwartek, 27 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
http://www.bip.nauka.gov.pl/doktorat-wdrozeniowy/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-29-maja-2019-r-o-ustanowieniu-programu-doktorat-wdrozeniowy-i-naborze-wnioskow.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

„Najlepsi z najlepszych! 4.0!”

Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi nauczania lub kształcenia przyszłych kadr naukowych, celem której jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach. Środki finansowe mogą być przeznaczone także na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych, będących przedmiotem oferty złożonej w odpowiedzi na niniejsze Zaproszenie. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 130 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach, co powinno skutkować zwiększeniem zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach naukowych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
1. O przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu). 2. W ramach naboru wsparciem może zostać objęty student, który spełnia łącznie następujące warunki: 1. jest studentem studiów I/II stopnia uczelni, która składa wniosek (dopuszcza się realizację ofert przez zespoły międzyuczelniane po wskazaniu 2. uczelni odpowiedzialnej za realizację oferty); 3. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego); posiada pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej.
Termin składania wniosków: 
piątek, 28 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-o-charakterze-koncepcyjnym-pt-najlepsi-z-najlepszych-40-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-wspolfinansowanego-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Profilaktyka nowotworów wątroby (moduł regionalny)

Przedmiot konkursu: 
Konkurs jest jednym z dwóch konkursów sprzężonych planowanych do ogłoszenia w celu realizacji programu pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski, stanowiącego załącznik nr 17 do Regulaminu. Głównym celem programu profilaktycznego jest zwiększenie liczby osób z PWZW typu B i C kierowanych do leczenia. Zakłada się realizację modułu centralnego (MC) i modułów regionalnych (MR). W pierwszym konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-011/19 ogłoszonym przez IOK w dniu 29 marca 2019 r. wybrany zostanie jeden projekt, który będzie przewidywał wdrożenie modułu centralnego (MC) pilotażowego programu profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski. Zadaniem realizatora wybranego w konkursie dotyczącym realizacji modułu centralnego programu będzie prowadzenie działań promocyjno-szkoleniowych i zapewniających ewaluację programu w celu wspierania realizatorów, którzy zostaną wybrani na poziomie makroregionów w ramach konkursu (MR). W ramach modułów regionalnych realizowane będą zasadnicze działania programu tj. prowadzenie badania przesiewowego w kierunku PWZWB i PWZWC, edukacji zdrowotnej oraz kwalifikacji do leczenia.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z zapisami SzOOP PO WER może ubiegać się: 1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub 2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę o instytutach badawczych lub 3. podmiot leczniczy: działający indywidualnie lub w formie konsorcjum i spełniający (indywidualnie lub jako konsorcjum) warunki wymagane do realizacji programów lekowych PWZWB i PWZWC terapią bezinterferonową oraz w trakcie realizacji programu świadczyć będzie świadczenia w ramach programów lekowych PWZWB i PWZWC terapią bezinterferonową (kryterium dostępu nr 1). Preferowani są wykonawcy posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych i badań przesiewowych dotyczących wykrywania i profilaktyki WZW. W przypadku konsorcjum, wyłaniany jest lider, który odpowiada za całościową realizację zadań modułu regionalnego, którego jest operatorem. W ramach konsorcjum dopuszczalny jest podział zadań pomiędzy konsorcjantów. Ze względu na weryfikację poprawności wyników badań laboratoryjnych wykonawca w ramach świadczeń laboratoryjnych badań przesiewowych w kierunku zakażeń HBV i HCV zapewni dostępność próbki badanej do weryfikacji przez okres nie krótszy niż 30 dni od daty wydania wyniku badania.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 13 Wrzesień, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
http://zdrowie.gov.pl/nabor-598-konkurs_profilaktyka_nowotworow_watroby.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Inicjatywy EUREKA konkurs 2019

Przedmiot konkursu: 
Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: a) grupy podmiotów, w rozumieniu w art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy o NCBR, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty, tj. co najmniej jeden z podmiotów o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będący organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014 (dalej: organizacja badawcza) oraz co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014. Liderem grupy podmiotów musi być przedsiębiorca; b) mikro-, mały lub średni przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, c) grupa przedsiębiorców działających wspólnie na podstawie umowy, w skład której wchodzą co najmniej dwaj przedsiębiorcy spełniający kryteria przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca spełniający kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 23 Wrzesień, 2019 - 14:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodatkowe informacje: 
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-2019-56151/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

ERA Fellowships ScM - Science Management

Przedmiot konkursu: 
As part of the national strategy for the European Research Area (ERA), Germany is expanding its collaboration with the EU13 member states. Against this background, the Federal Ministry of Education and Research has launched the "ERA Fellowships ScM - Science Management" action. The action aims to build up capacities in key actors in the field of science management from EU13 science organisations. It is also meant to strengthen networking and cooperation between research organisations, research funding organisations and higher education institutions in Germany and the partner countries.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
The action is designed for science managers (middle administrative management level) from research organisations, research funding organisations or higher education institutions in EU13 states (EU13 fellows) and German research organisations, research funding organisations or higher education institutions (host organisations) interested in exchanging knowledge or establishing/expanding a network.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
środa, 19 Czerwiec, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
German Aerospace Center (DLR), DLR Project Management Agency, European and International Cooperation
Dodatkowe informacje: 
https://www.era-fellowships.de/en/index.php
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

AAL 2019 Call Programu AAL

Przedmiot konkursu: 
The aim of the call is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects. Call 2019 is characterised by the following approach: The AAL Call 2019 is open to developing ICT-based solutions targeting any application area(s) within the AAL domain. The solutions need to be embedded in the strategies of the participating end-user organisations, service providers and business partners. The AAL Call 2019 allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the proposed projects (including small collaborative projects).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Collaborative project proposals must demonstrate a clear route to market and added-value for the different types of end-users. The wishes and aspirations of older adults in combination with the demands from the other stakeholders involved – e.g. providers and payers – will have a critical role in shaping useful and attractive AAL solutions with a high market potential. Both “Collaborative projects” (carried out by consortia composed of at least 3 organisations from 3 different countries including an end user organisation and a business partner) and “Small Collaborative Projects” (with a shorter duration and smaller budget) will still be funded through this call.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
piątek, 24 Maj, 2019 - 17:00
Miejsce składania wniosków: 
https://ems.aal-europe.eu/ems/app/main?execution=e1s1
Dodatkowe informacje: 
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

DIALOG

Przedmiot konkursu: 
Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach: - „Doskonałość naukowa” - „Nauka dla innowacyjności” - „Humanistyka dla rozwoju” Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do: implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmówwspółpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do udziału w programie uprawnione są następujące podmioty, zwane dalej „wnioskodawcami”: 1) uczelnia, 2) federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 3) Polska Akademia Nauk działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669), zwana dalej „PAN”, 4) instytut naukowy PAN działający na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, 5) instytut badawczy działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), 6) międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnej ustawy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 7) Polska Akademia Umiejętności, 8) inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, 9) inna niż wymieniona w pkt 1-8 jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, działająca na rzecz upowszechniania nauki – niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)). W celu realizacji projektu może zostać utworzone konsorcjum (składające się z dwóch lub większej liczby podmiotów), w skład którego wchodzi przynajmniej jeden podmiot, o którym mowa w cz. II ust. 1 pkt 1-7, będący jednocześnie liderem konsorcjum, a ponadto: 1) członkami konsorcjum mogą być w szczególności podmioty, których działalność służyć będzie nawiązywaniu i rozwojowi współpracy mającej na celu pobudzanie aktywności naukowej i popularyzację nauki; 2) partnerzy tworzący konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
wtorek, 31 Grudzień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/dialog
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl

Strony