Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie onkologia lub chirurgia.
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
21.07.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Agnieszka Jarmuszyńska, tel.: 22 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży.” Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.1 Programy profilaktyczne ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty:

1.    które nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077, z późn. zm.),

2.    które prowadzą działalność na terenie Polski,

3.    których misja i cele są zgodne z celami partnerstwa,

4.    z którymi nie rozwiązano w trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie[1],

które nie realizują projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego[1] Za przyczyny leżące po stronie podmiotu, w efekcie których doszło do rozwiązania umowy uznaje się następujące sytuacje:

1) Wnioskodawca/partner dopuścił się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzystał przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową,

2) Wnioskodawca/partner złożył lub posłużył się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach projektu,

3) Wnioskodawca/partner ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
08.06.2020
Miejsce składania wniosków:
awn@wum.edu.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Projekty profilaktyczne
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub

2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub

3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
09.06.2020
Miejsce składania wniosków:
aplikacja SOWA
Dodatkowe informacje:
W związku z możliwością złożenia przez WUM tylko jednego wniosku o dofinansowanie (niezależnie czy jako Beneficjent czy Partner projektu) w przypadku zainteresowania aplikowaniem do konkursu, prosimy o przesłanie wypełnionej Inicjatywy projektowej, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektów w WUM, na adres email: awn@wum.edu.pl najpóźniej do dnia 13 maja 2020 r.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
01.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
20.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Konkurs naukowy
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Jednostki naukowe i konsorcja jednostek naukowych – max 5 podmiotów

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
22.05.2020
Miejsce składania wniosków:
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 23 marca 2020 r.).
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki pn. Ogólnopolski program profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
  2. medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju (łącznie) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz leczenie szpitalne (zawierający w swojej strukturze Izbę Przyjęć i/lub SOR).
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
21.02.2020
Miejsce składania wniosków:
Wniosek powinien zostać przygotowany za pomocą aplikacji SOWA. System ten dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.gov.pl.
Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w regulaminie konkursu. http://zdrowie.gov.pl/uploads/zamowienia/assets/Regulamin_konkursu_1.pdf
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Kontakt mailowy: uzaleznienia.POWER@mz.gov.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonu: 880 340 007 i 880 340 032.
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
07.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://healthydietforhealthylife.eu/index.php/login-new
Dodatkowe informacje:
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: http://www.healthydietforhealthylife.eu/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Kontakt w NCBR: Karolina Janczykowska Tel: +48 515 061 554 E-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl Dział Współpracy Międzynarodowej Kontakt w sprawach finansowych: Wojciech Gruszczyński Tel.: 22 39 07 215 E-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl Sekcja Finansowania Projektów B+R Dział Finansowy Kontakt w ERA-HDHL: Sekretariat konkursu: French National Research Agency Dr. Sophie Gay & Dr. Martine Batoux +33 1 78 09 80 39/+33 1 73 54 81 40 50 avenue Daumesnil, 75012 Paris Email: JPI-HDHLCalls-at-agencerecherche.fr Kontakt w sprawie Electronic Submission System: techsupport-at-healthydietforhealthylife.eu
Przedmiot konkursu:
refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold)

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Strony