Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym. Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które: 1) osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) (produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony), albo 2) zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony). 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu, odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej uprawniające uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty, do korzystania z których uczestnik Konkursu nabył licencję (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)). 4. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich. 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 6. Laureaci konkursu zobowiązani są do informowania opinii publicznej na swojej stronie internetowej o fakcie otrzymania nagrody ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczestnicy Konkursu
 
1. Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki tj. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) przedsiębiorca;

3) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą. 

2. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą przystąpić do Konkursu: a) indywidualnie - w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” oraz „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”;
b) wspólnie - w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” może przystąpić maksymalnie jedna instytucja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz maksymalnie jeden przedsiębiorca.

Typy projektów:
Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: 1) produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki; 2) produkt przyszłości przedsiębiorcy; 3) wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy
Termin składania wniosków:
29.10.2020
Miejsce składania wniosków:
Złożenie wniosku konkursowego w GW ( Generatorze Wniosków) będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków od 21 września 2020 r. do 29 października 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zgłoszenia do Działu Wsparcia Projektów : awn@wum.edu.pl do dnia 19.10.2020r.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty inwestycyjne
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
28.07.2020
Miejsce składania wniosków:
systemie OSF( https://osf.opi.org.pl/ - nowy wniosek – MNiSW- formularz nr 11)
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
20.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie: 1) aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł; 2) budowlane.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zgodnie z § 24 rozporządzenia w sprawie inwestycji, do dnia 31 grudnia 2019 roku wnioski szczególne/losowe o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składane są do ministra w postaci papierowej. Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składanego w trybie normalnym, będzie zawierał informacje tożsame z tymi, które znajdują się we wzorze wniosku szczególnego/losowego. Należy zaznaczyć, że na rok 2020 wnioski składane będą w systemie OSF w terminie do 15 września 2019 r. Moduł umożliwiający utworzenie nowego wniosku zostanie uruchomiony pod koniec lipca br. Zatem ewentualne wnioski składane w trybie normalnym przesłane w wersji papierowej będą odsyłane w celu wprowadzenia ich do OSF.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold)

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: