Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
01.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

  • JST funkcjonujące w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne ww. jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
  • spółki, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny z wyłączeniem podmiotów leczniczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
  • uczelnie wyższe;
  •  instytucje kultury.
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.07.2020
Miejsce składania wniosków:
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
20.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
projekty dydaktyczne
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O udział w projekcie mogą ubiegać się Uczelnie, które nie zostały postawione w stan likwidacji oraz których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczna na poziomie B lub wyższą.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.03.2020
Miejsce składania wniosków:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób. Instrukcja składania ofert: http://www.nauka.gov.pl/e-urzad/wybor-procedury-elektronicznej-instrukcje.html
Dodatkowe informacje:
http://www.bip.nauka.gov.pl/mistrzowie-dydaktyki/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-mistrzowie-dydaktyki.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekt dydaktyczny
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w u.p.s.w.n., posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Wnioskodawca musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:1) prowadzi kształcenie na poziomie II stopnia; 2) studia będące przedmiotem projektu uzyskały pozwolenie ministra (zgodnie z art. 53 u.p.s.w.n.) lub zgodnie z art. 53 ust. 7 u.p.s.w.n. uczelnia jest zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia ministra na utworzenie studiów; 3) studia będące przedmiotem projektu są oparte na zakresie merytorycznym nowych programów lub dotychczas funkcjonujących na uczelni, o ile mają one na celu dostosowanie programu do wymogów współpracy międzynarodowej; 4) w momencie złożenia wniosku nie jest postawiony w stan likwidacji; 5) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która będzie realizować działania w ramach projektu nie posiada w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 6) wywiązał się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach; 7) podpisał umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 u.p.s.w.n z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, z którą będzie prowadził studia objęte Projektem lub podpisał list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji studiów w przypadku otrzymania finansowania.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
30.04.2020
Miejsce składania wniosków:
Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji: https://programs.nawa.gov.pl/login
Dodatkowe informacje:
W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia wyższa (3), bardzo proszę o przygotowanie wstępnych propozycji na wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 26 lutego 2020 r. na adres: awn@wum.edu.pl.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Bożena Kurek, Pion Programów dla Instytucji e-mail: bozena.kurek@nawa.gov.pl telefon: 22 390 35 63
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”. Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu zostanie udostępniony pod koniec września 2019 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

O przyznanie środków finansowych na wdrażanie modelu tutoringu może ubiegać się Uczelnia:
1. której przyznano środki na realizację następujących zadań w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Mistrzowie dydaktyki”:
a. udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),
b. przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego, maksymalnie 100 godzin);
c. współpraca przy ewaluacji projektu.
2. nie została postawiona w stan likwidacji oraz posiada ocenę parametryczną co najmniej na poziomie B;
3. w której studiuje wybitnie uzdolniony student objęty wsparciem (laureat olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureat programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką średnią ocen);

Typy projektów:
Pozakonkursowy
Termin składania wniosków:
16.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wdrozenie-modelu-tutoringu-do-praktyki-uczelnianej-w-ramach-projektu-mistrzowie-dydaktyki
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów pielęgniarstwa i położnictwo, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1, Projektodawcą może być podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia w formie stacjonarnej i prowadzi kształcenie na ww. kierunkach co najmniej od roku akademickiego 2018/2019.

Ponadto, zgodnie z kryterium dostępu nr 5: Wnioskodawca lub partner nie mogli otrzymać dofinansowania na stworzenie centrum symulacji medycznej na kierunku, o dofinansowanie którego ubiega się w ramach przedmiotowego konkursu w ramach żadnego z następujących naborów konkursowych na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej: nr POWR.05.03.00-IP.05-00-001/15; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17; nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/18.

Typy projektów:
Konkursowe
Termin składania wniosków:
18.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje:
http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-635-monoprofilowe_centrow_symulacji.html
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Obszary priorytetowe: • edukacja włączająca, • zarządzanie w sektorze edukacji, • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami, • rozwój poradnictwa zawodowego, • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”) Komponent I Profesjonalny rozwój kadry: • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej; • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym: • dla studentów – mobilności i praktyki; • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnia

Typy projektów:
działania edukacyjne mobilność naukowców,
Termin składania wniosków:
15.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: