Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym. Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które: 1) osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) (produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony), albo 2) zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony). 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu, odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej uprawniające uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty, do korzystania z których uczestnik Konkursu nabył licencję (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)). 4. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich. 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 6. Laureaci konkursu zobowiązani są do informowania opinii publicznej na swojej stronie internetowej o fakcie otrzymania nagrody ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczestnicy Konkursu
 
1. Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki tj. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) przedsiębiorca;

3) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą. 

2. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą przystąpić do Konkursu: a) indywidualnie - w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” oraz „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”;
b) wspólnie - w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” może przystąpić maksymalnie jedna instytucja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz maksymalnie jeden przedsiębiorca.

Typy projektów:
Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: 1) produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki; 2) produkt przyszłości przedsiębiorcy; 3) wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy
Termin składania wniosków:
29.10.2020
Miejsce składania wniosków:
Złożenie wniosku konkursowego w GW ( Generatorze Wniosków) będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków od 21 września 2020 r. do 29 października 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zgłoszenia do Działu Wsparcia Projektów : awn@wum.edu.pl do dnia 19.10.2020r.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty na pojedyncze działania naukowe.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnie

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
30.09.2020
Miejsce składania wniosków:
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Granty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.11.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Konkurs naukowy
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić Powracających Naukowców, należące do jednej z poniższych kategorii: 1) uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.s.w.n.;

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.08.2020
Miejsce składania wniosków:
w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
26.08.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Wszystkich naukowców, którzy chcieliby realizować projekty ERC w polskich instytucjach badawczych, zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura ds. Doskonałości Naukowej (BDN). Od 2016 roku BDN udziela naukowcom ze wszystkich dziedzin wszechstronnego wsparcia w przygotowywaniu i realizacji grantów. Oferta BDN obejmuje m.in. pomoc w dopracowywaniu wniosków, organizację paneli próbnych, wsparcie administracyjne, czy wreszcie cykliczne warsztaty „ERC krok po kroku”. Zainteresowanych aplikowaniem o granty ERC zapraszamy do kontaktu. Kontakt mailowy: doskonalosc@pan.pl.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów.

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
22.09.2020
Miejsce składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Grant naukowy
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Kierownicy zespołów badawczych musza posiadać co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż przed upływem 12 lat przed rozpoczęciem ubiegania sie o grant 

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.07.2020
Miejsce składania wniosków:
Skan wypełnionego wniosku oraz podpisany regulamin należy przełać na adres e-mail edukacja@dkms.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
  1. uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub
  2. instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
  3. podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie onkologia lub chirurgia.
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
21.07.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Agnieszka Jarmuszyńska, tel.: 22 572 05 81, e-mail: agnieszka.jarmuszynska@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
05.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
03.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:

Strony