Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 1) odbywające studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok studiów) lub studia drugiego stopnia w polskich uczelniach lub 2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668) w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce4, b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), d) międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą) lub 4) będące nauczycielami akademickimi lub – w szczególnych wypadkach – innymi pracownikami w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
20.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne: 1) odbywające studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok studiów) lub studia drugiego stopnia w polskich uczelniach lub 2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668) w zw. z art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce4, b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), d) międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą) lub 4) będące nauczycielami akademickimi lub – w szczególnych wypadkach – innymi pracownikami w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub międzynarodowym instytucie badawczym. Program otwarty jest dla studentów i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
20.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2020-21
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2020-21
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Dziedziny: - transport i logistyka - mechanika - nauki o życiu - rolnictwo - aeronautyka - ochrona środowiska Wnioski dotyczące innych dziedzin, w tym nauk humanistycznych, będą również rozpatrywane.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Post-doc
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
01.10.2019
Miejsce składania wniosków:
http://www.wbi.be/fr/page/propos-wallonie-bruxelles-international#.XWkhdCgzaUk
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1165-oferta-stypendialna-wallonie-bruxelles-international-wbi
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 35 000 PLN.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Z wnioskami o finansowanie w ramach naboru mogą występować: - uczelnie, - instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, - instytuty badawcze, - instytuty międzynarodowe lub inne instytucje prowadzące głównie działalność naukową w Polsce i posiadające kategorię naukową.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
28.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1030-wymiana-bilateralna-z-indiami
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Siedem stypendiów specjalistycznych na 12-miesięczny pobyt naukowo-badawczy w Meksyku dla studentów z tytułem minimum licencjata i naukowców.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Studenci z tytułem minimum licencjata i naukowcy.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
15.01.2020
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1108-oferta-stypendialna-meksyku-na-12-miesieczny-pobyty-naukowo-badawczy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Program STARS ma na celu wspieranie szkolenia wysoko wykwalifikowanych post-doków we wszystkich dziedzinach HPC (High Performance Computing) i powiązanych aplikacji, w szczególności w naukach o Ziemi i meteorologii, w naukach przyrodniczych, genomice i medycynie personalizowanej, w inżynierii komputerowej, fizyce oraz w komputerowych naukach społecznych. Zwycięzcy otrzymają 24-miesięczne stypendia, zapewniające wszystkie niezbędne narzędzia do rozwijania ich potencjału, pogłębiania umiejętności i wiedzy w stymulującym, międzynarodowym i interdyscyplinarnym środowisku. W ramach stypendium przewidziane jest krótkie międzysektorowe oddelegowanie (1-3 miesiące) do przemysłu lub nieakademickich ośrodków badawczych (takich jak: Lenovo, CISCO, AstraZeneca, IBERDROLA, JRC UE, AEMET, IRB i CRG), które zwiększy perspektywy zawodowe stypendystów jako niezależnych naukowców odnoszących sukcesy.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Post-doc
Typy projektów:
-
Termin składania wniosków:
30.09.2019
Miejsce składania wniosków:
MSCA COFUND w Horyzoncie 2020
Dodatkowe informacje:
https://www.bsc.es/join-us/excellence-career-opportunities/stars
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Obszary priorytetowe: • edukacja włączająca, • zarządzanie w sektorze edukacji, • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami, • rozwój poradnictwa zawodowego, • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”) Komponent I Profesjonalny rozwój kadry: • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej; • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym: • dla studentów – mobilności i praktyki; • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
działania edukacyjne mobilność naukowców,
Termin składania wniosków:
15.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
wymiana, umiędzynarodowienie
Termin składania wniosków:
14.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold)
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: