Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, natomiast charakter priorytetowy będą miały następujące obszary: - nowe nowe technologie produkcyjne i komputerowe (laserowe, precyzyjne, mechatroniczne, robotyczne, plazmowe, optoelektroniczne, czujnikowe itp.), - zarządzanie energią i efektywność energetyczna, - ekologia i zarządzanie środowiskiem, - nauki przyrodnicze, nowe technologie, zdrowie i zapobieganie najczęstszym chorobom, biotechnologia, bioinżynieria i genetyka, - nowe substancje i materiały, - nauki społeczne i humanistyczne, - technologie obronne. Wśród priorytetów programu wymiany z Ukrainą znalazł się udział młodych naukowców oraz możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub na etapie rezultatów projektu. Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
wymiana naukowa, umiędzynarodowienie
Termin składania wniosków:
23.09.2019
Miejsce składania wniosków:
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1071-nowa-oferta-w-naborach-na-bilateralna-wymiane-naukowcow-ukraina
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
badawczy, badania podstawowe
Termin składania wniosków:
08.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Obszary priorytetowe: • edukacja włączająca, • zarządzanie w sektorze edukacji, • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego system nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami, • rozwój poradnictwa zawodowego, • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi (“child welfare education”) Komponent I Profesjonalny rozwój kadry: • wizyty studyjne dla kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej; • intensywne szkolenia mające na celu doskonalenie kadry pracującej w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej, prowadzone w Polsce przez trenerów/ekspertów z Państw-Darczyńców. Komponent II Mobilność w szkolnictwie wyższym: • dla studentów – mobilności i praktyki; • dla pracowników uczelni – prowadzenie zajęć dydaktycznych w krajach przyjmujących, udział w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach; wizyty typu „job shadowing”. Komponent III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego/kształcenia ustawicznego, w tym programów nauczania, metod nauczania bądź nowych narzędzi; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli/ trenerów); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego/branżowego i kształcenia ustawicznego. Komponent IV Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego), poprzez: • opracowanie lub uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z wyłączeniem VET), w tym programów nauczania; • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, organizacja wspólnych inicjatyw z partnerami z Państw-Darczyńców (np. seminaria, konferencje, warsztaty edukacyjne, intensywne szkolenia dla osób uczących się oraz nauczycieli, trenerów, wydarzenia kulturalne związane z edukacją); • opracowanie lub uaktualnienie lokalnych/regionalnych/krajowych strategii w zakresie edukacji i szkoleń w zakresie uwzględnienia edukacji w rozwoju regionu.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
działania edukacyjne mobilność naukowców,
Termin składania wniosków:
15.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Indii.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
wymiana, umiędzynarodowienie
Termin składania wniosków:
14.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Wybitni niemieccy uczeni, którzy są liderami w swoich obszarach badawczych i prowadzą badania wnoszące istotny wkład w naukę światową. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.
Typy projektów:
stypendium
Termin składania wniosków:
30.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold)
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
wynagrodzenia
Termin składania wniosków:
31.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Dział Wsparcia Projektów
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl