Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Projekty Naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
21.01.2021
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Konkursy naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji. 

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
12.10.2020
Miejsce składania wniosków:
- pocztą lub przesyłką kurierską – do 12.10. 2020 r. rozumianej jako data doręczenia na adres Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa, lub - pocztą elektroniczną - do dnia 12.10.2020 r. rozumianej jako data doręczenia na adres mailowy: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnia, osoba fizyczna

Typy projektów:
Projekty naukowe
Termin składania wniosków:
15.12.2020
Miejsce składania wniosków:
Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić podmiot prowadzący szkołę doktorską.

Typy projektów:
Projekty naukowe
Termin składania wniosków:
15.12.2020
Miejsce składania wniosków:
Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego OSF.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Warunki udziału w Konkursie 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zgłoszenie we wniosku konkursowym innowacyjnego produktu, który ma potencjał aby zaistnieć na rynku krajowym lub zagranicznym. Wzór wniosku konkursowego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone innowacyjne produkty, które: 1) osiągnęły poziom gotowości technologicznej co najmniej 6 TRL (Technology Readiness Level) (produkt doprowadzony do etapu prac wdrożeniowych ale niewdrożony), albo 2) zostały wdrożone do produkcji maksymalnie 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony). 3. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone produkty, do których uczestnikowi Konkursu przysługują, w zależności od charakteru produktu, odpowiednio autorskie prawa majątkowe, prawa z patentu lub inne prawa własności intelektualnej uprawniające uczestnika Konkursu do udziału w Konkursie. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone produkty, do korzystania z których uczestnik Konkursu nabył licencję (zawarł umowę o korzystanie z utworu w rozumieniu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm)). 4. Zgłoszenie produktu do Konkursu nie może naruszać praw osób trzecich. 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 6. Laureaci konkursu zobowiązani są do informowania opinii publicznej na swojej stronie internetowej o fakcie otrzymania nagrody ze środków poddziałania 2.4.1 PO IR.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczestnicy Konkursu
 
1. Do Konkursu mogą przystąpić następujące podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki tj. podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

2) przedsiębiorca;

3) instytucja szkolnictwa wyższego i nauki wraz z przedsiębiorcą. 

2. Podmioty wskazane w ust. 1 mogą przystąpić do Konkursu: a) indywidualnie - w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki” oraz „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”;
b) wspólnie - w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy” może przystąpić maksymalnie jedna instytucja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz maksymalnie jeden przedsiębiorca.

Typy projektów:
Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: 1) produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki; 2) produkt przyszłości przedsiębiorcy; 3) wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy
Termin składania wniosków:
29.10.2020
Miejsce składania wniosków:
Złożenie wniosku konkursowego w GW ( Generatorze Wniosków) będzie możliwe wyłącznie w terminie składania wniosków od 21 września 2020 r. do 29 października 2020 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Dodatkowe informacje:
Osoby zainteresowane konkursem proszone są o zgłoszenia do Działu Wsparcia Projektów : awn@wum.edu.pl do dnia 19.10.2020r.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Konkursy naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnie, osoby fizyczne

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.12.2020
Miejsce składania wniosków:
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy. Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.   Wniosek należy wypełnić w języku angielskim. Alokacja środków w naborze wynosi 1 500 000 zł.   Dofinansowanie projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 500 000 zł. 
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2020
Miejsce składania wniosków:
Wnioski składane w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl . Każdy wniosek przed złożeniem należy przesłać do Działu Wsparcia Projektów w celu weryfikacji.
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Dział Wsparcia Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego tel. (+48) 22 57 20 581 tel. (+48) 22 57 20 720 tel. (+48) 22 57 20 725 tel. (+48) 22 57 20 824 tel. (+48) 22 57 20 469
Przedmiot konkursu:
Projekty na pojedyncze działania naukowe.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnie

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
30.09.2020
Miejsce składania wniosków:
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Konkursy naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnie, osoby fizyczne

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.09.2020
Miejsce składania wniosków:
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Uczelnie, osoby fizyczne

Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.09.2020
Miejsce składania wniosków:
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl

Strony