Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Ideą Konkursu jest wspieranie i promocja postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości wśród mieszkańców Mazowsza, w szczególności w środowisku naukowym oraz biznesowym na temat roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym regionu i zdobywaniu kompetencji opartych na nowoczesnych technologiach. Konkurs ma także za zadanie nawiązywanie i propagowanie współpracy pomiędzy środowiskiem nauki, biznesu i Samorządem Województwa Mazowieckiego. Tematyka Konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: 1)Innowacyjna Firma; 2)Innowacyjny Naukowiec.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
W ramach kategorii „Innowacyjna Firma” do Konkursu mogą przystąpić mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające status przedsiębiorstwa samodzielnego, zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 roku, których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona do codziennej praktyki biznesowej (po 1 stycznia 2016 roku) lub jest przed etapem sprzedaży i pozyskano środki na ich komercjalizację. W ramach kategorii „Innowacyjny Naukowiec” do Konkursu mogą przystąpić naukowcy, urodzeni po 1 stycznia 1980 roku, z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 roku stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie Mazowsza. Przedmiotem pracy doktorskiej są innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowań praktycznych.
Typy projektów:
Konkursowe
Termin składania wniosków:
07.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Dodatkowe informacje:
https://www.dropbox.com/s/ywkc39oabvh1h3v/REGULAMIN%20XI%20EDYCJI%20KONKURSU.pdf?dl=0
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Open call: Starting Grants ERC-2020-StG Deadline: 16 Oct 2019. ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Profile of the ERC Starting Grant Principal Investigator The Principal Investigator shall have been awarded their first PhD at least 2 and up to 7 years prior to 1 January 2020. The eligibility period can be extended beyond 7 years in certain properly documented circumstances. A competitive Starting Grant Principal Investigator must have already shown the potential for research independence and evidence of maturity, for example by having produced at least one important publication as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes, etc.
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
16.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Dział Wsparcia Projektów
Dodatkowe informacje:
https://erc.europa.eu/ http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Prace koncepcyjne obejmujące: - określenie możliwości wykorzystania gospodarczego uzyskanych wyników prac badawczych, - przeprowadzenie analiz rynkowych, diagnozujących zapotrzebowanie na rozwiązania będące przedmiotem projektu, - realizację działań ukierunkowanych na pozyskanie partnera zainteresowanego współpracą badawczo-rozwojową oraz wdrożeniem wyników projektu, - opracowanie strategii i realizację działań mających na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań. Prace badawczo-rozwojowe obejmujące: - badania przemysłowe, - prace rozwojowe.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Kierownikiem projektu może być osoba, która kierowała projektem bazowym lub uzyskała pisemną zgodę kierownika projektu bazowego do pełnienia funkcji kierownika w projekcie TANGO 4. Na podstawie jednego projektu bazowego dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie jednego wniosku we Wspólnym Przedsięwzięciu TANGO.
Typy projektów:
prace badawcze
Termin składania wniosków:
30.06.2020
Miejsce składania wniosków:
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje:
https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/informacja-na-temat-konkursu-tango-4-57063/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN na polsko-szwajcarskie projekty badawcze. Konkurs ALPHORN jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem szwajcarskim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W konkursie ALPHORN można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
badawczy, badania podstawowe
Termin składania wniosków:
08.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Inwestycje związane z działalnością naukową w zakresie: 1) aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł; 2) budowlane.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
15.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Zgodnie z § 24 rozporządzenia w sprawie inwestycji, do dnia 31 grudnia 2019 roku wnioski szczególne/losowe o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składane są do ministra w postaci papierowej. Wzór wniosku o finansowanie inwestycji związanej z działalnością naukową składanego w trybie normalnym, będzie zawierał informacje tożsame z tymi, które znajdują się we wzorze wniosku szczególnego/losowego. Należy zaznaczyć, że na rok 2020 wnioski składane będą w systemie OSF w terminie do 15 września 2019 r. Moduł umożliwiający utworzenie nowego wniosku zostanie uruchomiony pod koniec lipca br. Zatem ewentualne wnioski składane w trybie normalnym przesłane w wersji papierowej będą odsyłane w celu wprowadzenia ich do OSF.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
W konkursie mogą składać wnioski badacze posiadający stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych. Osoba wskazana we wniosku jako realizująca działanie nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie Narodowego Centrum Nauki. Warunek ten obowiązuje do momentu, aż decyzja dotycząca wniosku rozpatrywanego w konkursie MINIATURA 3 stanie się ostateczna.
Typy projektów:
badania podstawowe
Termin składania wniosków:
30.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowe Centrum Nauki
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Wybitni niemieccy uczeni, którzy są liderami w swoich obszarach badawczych i prowadzą badania wnoszące istotny wkład w naukę światową. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni.
Typy projektów:
stypendium
Termin składania wniosków:
30.09.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established research leaders with a recognised track record of research achievements.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Applicant Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.
Typy projektów:
naukowy
Termin składania wniosków:
29.08.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
refundację kosztów związanych z opracowaniem wniosku projektowego poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
koordynatorzy projektu, koordynatorzy pakietu lub samodzielni wnioskodawcy, których wniosek otrzymał wymaganą ilość punktów (osiągnął próg treshold)
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Przedmiot konkursu:
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Uczelnia
Typy projektów:
wynagrodzenia
Termin składania wniosków:
31.12.2019
Miejsce składania wniosków:
Dział Wsparcia Projektów
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl

Strony