Strona główna » Konkursy

Konkursy

Przedmiot konkursu:
Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż. W bieżącym roku są to osoby urodzone w 1989 r. lub później bez względu na dzień i miesiąc. Istnieje także możliwość przedłużenia wieku na zasadach uwzględnionych w regulaminie. W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel. W programie START przyznane zostaną również wyróżnienia wybitnym kandydatom, których osiągnięcia naukowe zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Stypendia wyróżnionych laureatów zostaną podwyższone.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy: * mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe); * są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; * nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1989 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach: – z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka, – z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
31.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Dodatkowe informacje:
https://www.fnp.org.pl/oferta/start/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Atrakcyjne stypendium dla najlepszych doktorantów w szkołach doktorskich, finansowanie badań oraz możliwość odbycia stażu zagranicznego – to podstawowe założenia nowego konkursu PRELUDIUM BIS organizowanego wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Obie agencje podpisały dziś porozumienie w sprawie współpracy.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania przyczyni się do skutecznego kształtowania ich dalszej kariery badawczej w oparciu o kryterium doskonałości naukowej. Trwają również rozmowy nad możliwością współpracy przy kolejnych inicjatywach i wsparcia przez NCN części badawczej w takich programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jak planowany program im. Napoleona Cybulskiego dla uznanych naukowców z zagranicy na przyjazdy długookresowe, czy program Polskie Powroty umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
16.12.2019
Miejsce składania wniosków:
NCN/NAWA
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1177-ncn-i-nawa-nawiazaly-wspolprace
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
Program stypendialny rządu szwajcarskiego dla obywateli polskich na rok akademicki 2020/21 przewiduje stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla młodych (urodzonych po 31 grudnia 1984) absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (limit wieku nie obowiązuje – uzyskanie stopnia doktora po 31 grudnia 2016 i przed 31 lipca 2020) reprezentujących różne dziedziny.
Typy projektów:
Konkursowy
Termin składania wniosków:
15.11.2019
Miejsce składania wniosków:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/1080-stypendia-rzadu-szwajcarskiego-pobyty-badawcze-studia-doktoranckie-oraz-staze-postdoc
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu:
wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu
Podmioty uprawnione do składania wniosków:
laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepsi studenci na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów
Typy projektów:
Termin składania wniosków:
31.10.2019
Miejsce składania wniosków:
Dodatkowe informacje:
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
awn@wum.edu.pl

Aktualnie brak konkursów. Zapraszamy wkrótce.