Strona główna » Ewaluacja

Ewaluacja

Aktualności

OŚWIADCZENIE O ROZLICZENIA DOROBKU NAUKOWEGO

Komunikat prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii w sprawie składania oświadczeń o rozliczeniu dorobku naukowego za rok 2019 oraz rejestracji prac w bazie WUM.Publikacje. Prace należy zarejestrować niezwłocznie po opulikowaniu, nie później niż do 31 stycznia oraz złożyć oświadczenia o dorobku naukowym po zatwierdzeniu prac przez Bibliotekę.

Monit w sprawie składania oświadczeń o rozliczeniu dorobku naukowego.  Zaległe oświadczenia należy złożyć do 31 marca br. Komunikat zawiera instrukcję składania oświadzeń.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 67/2019 Rektora WUM z dnia 17 czerwca 2019 r.

Prosimy o niezwłoczne dopełnienie obowiązku złożenia oświadzenia o rozliczeniu dorobku. Brak oświadzenia powoduje nienaliczenie punktów w podsumowaniach indywidualnych i jednostek

BAZA WiseSci

W portalu  portal SSL-VPN po nazwą Ewaluacja Dorobku Naukowego uruchmiono system elektroniczny o nazwie WiseSci, służący podsumowaniom dorobku naukowego pracowników, jednostek i dyscyplin.

W pierwszym, udostępnianym module znajdą Państwo informację nt. dorobku publikacyjnego, objętości slotów oraz stanie ich wypełnienia. W kolejnych etapach wdrożenia, w systemie pojawią się dane dotyczące projektów i patentów.

Komunikat w sprawie. Pytania prosimy kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl.

.........................................................................................................................................................................................................................................

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ WUM

Przed nami pierwsza zgodna z zasadami „Konstytucji dla Nauki” ocena działalności naukowej jednostek naukowych. Ocena nastąpi w roku 2021, obejmie zaś lata 2017-2020.

Ewaluacja, zgodnie z ustawą o Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  zostanie przeprowadzona się w ramach dyscyplin naukowych. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane zostaną kategorie naukowe: A+, A, B+, B lub C. Zależnie od przyznanych kategorii przyznawane będą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni naukowych. A także, co ważne, kwota subwencji czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

W ewaluacji uwzględniane są trzy kryteria:

Kryterium pierwsze to poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej. Kryterium bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników naukowych (zaliczanych do liczby N) reprezentujących daną dyscyplinę. Mierzony według 3 parametrów szczegółowych: 1) artykuły naukowe, 2) monografie naukowe, 3) patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin.

Kryterium drugie to efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, rozumiane jako kwoty pozyskane z poszczególnych źródeł. Mierzone według 3 parametrów, zgodnie z algorytmem: 1) projekty finansowane w trybie konkursowym – przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe, przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz przez NCN i NCBiR , 2) komercjalizacja wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, 3) usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Kryterium trzecie to wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, mierzony poprzez opisy wpływu wykazujące związek między najważniejszymi przejawami działalności naukowej w danym podmiocie a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami, które wpływają na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.  

Więcej informacji: Przewodnik po systemie ewalucji oraz na stronie Konstytucja dla Nauki

Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzi działalność naukową w 3 dyscyplinach:

  • nauki medyczne,
  • nauki farmaceutyczne
  • nauki o zdrowiu

W poprzednich ocenach parametrycznych oceniane były poszczególne wydziały a nie dyscypliny jak obecnie.

Ocena indywidulanego dorobku naukowego

Ocena indywidulanego dorobku naukowego poszczególnych pracowników WUM (Kryterium 1) zostanie przeprowadzona na podstawie osiągnieć naukowych pracowników zaliczanych do liczby N tj. nauczycieli akademickich, którzy złożyli oświadczenia o dyscyplinach (art.343.7-10),  zaliczeniu do liczby „12”  zwanego "oświadczeniem o N" (art.265.4 i 5; art.219.10 u. wprow) oraz oświadczenie o osiągnięciach naukowych: więcej informacji 

Sposób oceny oraz przyznawania punktów został określony w Rozporządzenie MNISW  w sprawie ewalucjai jakości działalności naukowej z dnia 22 lutego 2019. Wykazy czasopism naukowych oraz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe określane są przez grono eksperckie powołane przez MNISW dla poszczególnych dyscyplin. Ostatni wykaz wraz z punktacją został ogłoszony w dniu 18.12.2019 i obejmuje lata 2019 oraz 2020.

Odpowiednie wykazy można znaleźć:

W ramach ewaluacji, punkty będą przyznawane jedynie zgodnie z ogłoszonym wykazem, nie zależnie od IF oraz innych wskaźników międzynarodowych!

PODSTAWOWE OŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

Oświadczenia pracowników prowadzących badania naukowe oraz biorących udział w badaniach naukowych

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową, w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych,  są zobowiązani do złożenia 2 oświadczeń:

Wyżej wymienione oświadczenia służą do:
1) identyfikacji dyscyplin, w których WUM będzie oceniany, 
2) identyfikacji pracowników, których dorobek będzie poddawany ocenie,
3) określenia wysokości subwencji udzielanej WUM.

Oświadczenia są bezterminowe. Ich ważność wygasa z dniem rozwiązania umowy z WUM.

Nowozatrudnieni pracownicy zobowiązani są do złożenia ww. oświadczeń w ciągu 14 dni od zatrudnienia.

Udziały czasu pracy podawane w Oświadczeniu o dyscyplinach winny być podawane z dokładnością do ¼, w związku z czym możliwe są następujące relacje: 100% w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz 50%/50% i 75%/25% w przypadku wskazania dwóch dyscyplin.

Oświadczenia należy składać w Dziale Nauki, pok. 428, 427, 419A od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-16.00.

Oświadczenie o dyscyplinie składają również osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej tj. pracownicy pełniący funkcje pomocnicze. Oświadczenia osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej są istotne w kontekście wyborów do Rady Doskonałości Naukowej. Pracownicy pomocniczy, posiadający stopień doktora habilitowanego posiadają bierne i czynne prawa wyborcze do Rady Doskonałości Naukowej.

OŚWIADCZENIA O ROZLICZENIU DOROBKU NAUKOWEGO W WUM

Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową w WUM zobowiązani są do złożenia oświadczenia upoważniającego WUM do wykazania ich osiągnięć na potrzeby ewaluacji działalności naukowej zwane dalej „Oświadczeniem w sprawie osiągnięć naukowych”. Oświadczenie takie składa sie co roku.

Oświadczenie osoby prowadzącej badania w jednej dyscyplinie i zatrudnionej wyłącznie w WUM
Oświadczenie osoby prowadzącej badania w dwóch dyscyplinach lub/i zatrudnionej w więcej niż jednej jednostce naukowej

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 67/2019 Rektora WUM z dnia 17 czerwca 2019 r.

Do złożenia oświadczeń określonych w ww. Zarządzenia zobowiązani są w szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni w WUM na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych bez względu na to, czy dany pracownik wyraził zgodę czy nie wyraził zgody na zaliczenie do liczby N zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 111 z dnia 9 października 2018 r.

Zgodnie z komunikatem prof. dr hab. Jadwigi Turło, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, z dnia 15 stycznia 2020 roku,  prace w bazie WUM.publikacje należy zarejestrować niezwłocznie, nie później niż do 31 stycznia oraz złożyć oświadczenia o dorobku naukowym niezwłocznie po zatwierdzeniu prac przez Bibliotekę.

Listy publikacji stanowiące załącznik do ww. oświadczeń należy generować z zestawień dostępnych w bazie WUM.PUBLIKACJE.  W bazie WUM.PUBLIKACJE został uruchomiony formularz oświadczenia określonego ww. Zarządzeniem nr 67/2019 Rektora.

Komunikat MNiSzW w sprawie oświadczeń odbieranych od pracowników.

W razie jakichkolwiem pytań prosimy o kontakt z Działem Nauki.