Strona główna » Aktualności » UWERTURA 3

UWERTURA 3

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (z. Dz. U. z 2018 r. poz. 947 ze zm.) oraz uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 110/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłaszają konkurs UWERTURA 3 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

 • Wnioski w konkursie UWERTURA 3 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 • Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na przyjęcie stażystów w swoich zespołach badawczych. Lista ta będzie udostępniania na życzenie kandydatów. Osoba do kontaktu: dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska.

Profil kandydata na staż:

 • planuje wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC),
 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
 • jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie będącym wnioskodawcą,
 • pełnił lub pełni rolę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym lub zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursów ogłaszanych i przeprowadzanych przez NCN,
 • nie jest laureatem konkursu ERC.

Czas trwania stażu: 3-6 miesięcy

Finansowanie:

 • pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym: 15 000 zł – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju,
 • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do miejsca stażu zagranicznego: od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Kryteria oceny wniosków:

 • spełnienie kryterium badań podstawowych,
 • osiągnięcia naukowe kandydata na staż,
 • poziomu badań przewidzianych do realizacji w planowanym projekcie badawczym w kontekście prawdopodobieństwa uzyskania jego finansowania w konkursie ERC,
 • trafność wyboru laureata konkursu ERC oraz ośrodka będącego miejscem realizacji stażu.

Sposób oceny: 2-stopniowa ocena. I etap - ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów Panelu oraz decyzja Zespołu Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. II etap – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim z kandydatem na staż i ustalenie listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.

Harmonogram konkursu:

 • 14 grudnia 2018 r. - otwarcie naboru wniosków, 
 • 15 marca 2019 r. - zakończenie naboru wniosków,
 • do września 2019 r. - rozstrzygnięcie konkursu.

Szczegółowe informacje:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura3 

Data wydarzenia: 
piątek, 15 Marzec, 2019 - 23