Strona główna » Aktualności » Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - edycja 2019

NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: ArmeniaBiałoruśBułgariaChinyCzechyEgiptGrecjaJaponiaKazachstanRumuniaSerbiaSłowacjaSłoweniaUkrainaWęgryWietnam 

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Jeśli umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę wysyłającą, Program zapewnia finansowanie stypendium na pokrycie kosztów utrzymania Beneficjenta związanych z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym w wysokości uzależnionej od kraju pobytu oraz etapu kariery akademickiej Beneficjenta. W przypadku, gdy umowa międzynarodowa przewiduje wypłatę stypendium przez stronę przyjmującą, wypłata stypendium dokonywana jest przez stronę przyjmującą, w trybie i wysokości przewidzianej przepisami kraju przyjmującego.

Uwaga: nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00. Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy. Wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane.

Zachęcany do zapoznania się z treścią Regulaminu Programu.

Szczegółowe informacje:

https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy 

Data wydarzenia: 
piątek, 20 Grudzień, 2019 - 15
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:
1) odbywające studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok
studiów) lub studia drugiego stopnia w polskich uczelniach lub
2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich
a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668) w zw. z art. 279 ust. 1
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce4,
b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),
c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),
d) międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych
ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata
przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie
wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę
przyjmującą) lub
4) będące nauczycielami akademickimi lub – w szczególnych wypadkach – innymi
pracownikami w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub
międzynarodowym instytucie badawczym.

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
piątek, 20 Grudzień, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl