Strona główna » Aktualności » PRELUDIUM 19

PRELUDIUM 19

Po raz dziewiętnasty startuje konkurs PRELUDIUM, którego adresatami są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy.

W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania.

W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz.

Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł.   

Harmonogram składania wniosków do Działu Wsparcia Projektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • Do 18 maja 2020 r. - przesłanie na adres awn@wum.edu.pl informacji o planach/chęci przygotowania wniosku;
  • Do 1 czerwca 2020 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl wydruku pdf wniosku wraz z załącznikami do weryfikacji pracowników Działu;
  • Do 9 czerwca 2020 r. – przesłanie na adres awn@wum.edu.pl ostatecznej wersji wniosku w formacie pdf wraz z załącznikami.

Przed rozpoczęciem procedury przygotowywania wniosku, prosimy o zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą  składania wniosków NCN do Działu Wsparcia Projektów.

Data wydarzenia: 
wtorek, 16 Czerwiec, 2020 - 12
Przedmiot konkursu: 
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

W roli wnioskodawcy w konkursie może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o Narodowym Centrum Nauki (NCN), czyli:

1. uczelnia;

2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;

3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475);

4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

6. Polska Akademia Umiejętności;

7. inny podmiot prowadzący głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły;

8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca;

9. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);

10. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;

11. biblioteka naukowa;

12. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz.141);

13. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14. osoba fizyczna;

15. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż określone w pkt 1-13.

Termin składania wniosków: 
wtorek, 16 Czerwiec, 2020 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl