Strona główna » Aktualności » Ogłoszenie o zamówieniu ADR.270.420.2019

Ogłoszenie o zamówieniu ADR.270.420.2019

Data wydarzenia: 
wtorek, 12 Listopad, 2019 - 10
Przedmiot konkursu: 
Zorganizowanie i przeprowadzenie zamkniętych studiów podyplomowych MBA w zakresie ochrony zdrowia dla 40 pracowników kadry zarządzającej części podmiotów leczniczych (podległych Ministerstwu Zdrowia) oraz kadry zarządzającej w administracji publicznej.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. – stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia;
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – stanowiących
załącznik nr 3 do ogłoszenia;
3) Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczący: kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jednostka posiada uprawnienia do
prowadzenia studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 lipca r.
Prawo o szkolnictwa wyższym i nauce (Dz.U.2018 poz. 1668 z późn. zm.);
4) Spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, dotyczący: zdolności
technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed , upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zainaugurował) co najmniej
dwóch edycji studiów podyplomowych w kierunku MBA,
b) Wykonawca posiada kadrę Wykładowców, do realizacji niniejszego zamówienia:
 30 % kadry wskazanej do realizacji zamówienia to osoby ze stopniem naukowym profesora,
 50 % kadry wskazanej do realizacji zamówienia to osoby ze stopniem naukowym doktora,
 40% kadry wskazanej do realizacji zamówienia, posiada minimum 5- letnie doświadczenie
w prowadzeniu kursów z zakresu MBA Wykonawca

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
wtorek, 12 Listopad, 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/ogloszenie-o-zamowieniu-adr2704202019
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl