Strona główna » Aktualności » NAWA: II edycja Polskich Powrotów ogłoszona

NAWA: II edycja Polskich Powrotów ogłoszona

Program "Polskie Powroty" ma zachęcić polskich badaczy pracujących na zagranicznych uczelniach do powrotu do kraju. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej właśnie ogłosiła nabór do drugiej edycji programu - zgłoszenia można składać do 7 maja 2019 roku.

Program jest jedyną ofertą grantową dla polskich naukowców rezydujących w zagranicznych ośrodkach naukowych, która daje możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej. W ramach "Polskich Powrotów" finansowane będą:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca;

 • wynagrodzenia członków grupy projektowej;

 • przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej.

Kto może składać wnioski

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców, należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony od 31 stycznia do 7 maja 2019 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego (UTC + 01:00/Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

Wniosek wraz z załącznikami sporządzany jest w języku angielskim. Wyjątek stanowią:

 1. streszczenie projektu stanowiące część wniosku (w języku polskim);
 2. oświadczenia i pełnomocnictwa Wnioskodawcy oraz Powracającego Naukowca stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim);
 3. dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia naukowego/tytułu stanowiące załączniki do wniosku (w języku polskim lub łacińskim lub angielskim).

22 projekty w I edycji

W pierwszej edycji programu w 2018 roku finansowanie otrzymały dwadzieścia dwa projekty: szesnaście z nauk przyrodniczych (w tym ścisłych), trzy z nauk inżynieryjnych i technicznych oraz po jednym z zakresu nauk społecznych, medycznych i o zdrowiu oraz nauk humanistycznych.

Autorzy nagrodzonych grantami projektów zdobywali doświadczenie zagraniczne pracując dotychczas m.in. w uczelniach lub jednostkach badawczych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Danii, Hiszpanii, a także Singapurze czy Korei Południowej. Naukowcy powrócili do dwunastu ośrodków w całej Polsce - między innymi na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Politechnikę Wrocławską czy Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk.

Data wydarzenia: 
wtorek, 7 Maj, 2019 - 15