Strona główna » Aktualności » Nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2020/21 otwarty

Nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2020/21 otwarty

NAWA zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców – OFERTA WYJAZDOWA. Obecnie NAWA realizuje wymianę akademicką w ramach umów międzyrządowych i współpracy dwustronnej z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Chorwacja, Czechy, Egipt, Japonia, Kazachstan, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry oraz Wietnam.

Szczegóły oferty dla naukowców dostępne tutaj 

Szczegóły oferty dla studentów tutaj

Nabór wniosków do większości wymienionych krajów (wyłącznie drogą elektroniczną) trwa do 20 grudnia 2019 r., godz. 15:00 czasu polskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Programu oraz ze szczegółami oferty wyjazdowej do wybranego kraju.

Złóż wniosek w programie. 

Szczegółowe informacje:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2020-21 

Data wydarzenia: 
piątek, 20 Grudzień, 2019 - 15
Przedmiot konkursu: 
Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i nauczycieli akademickich w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy stypendialne w ramach programu pozwolą na nawiązanie lub pogłębienie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą, a także na podwyższenie kompetencji specjalistycznych uczestniczących w nich przedstawicieli środowiska akademickiego. Dzięki realizacji wymiany studentów i naukowców w ramach umów międzynarodowych rozwijane będą relacje pomiędzy krajami partnerskimi, pogłębiane wzajemne zrozumienie, zaufanie i szacunek.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:
1) odbywające studia pierwszego stopnia, studia jednolite magisterskie (minimum drugi rok
studiów) lub studia drugiego stopnia w polskich uczelniach lub
2) kształcące się w szkołach doktorskich lub odbywające studia doktoranckie w polskich
a) uczelniach, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668) w zw. z art. 279 ust. 1
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce4,
b) instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, działających na podstawie ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),
c) instytutach badawczych, działających na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010
r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),
d) międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych
ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
3) będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata
przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni (dotyczy wyłącznie
wyjazdów do krajów, z którymi współpraca przewiduje wypłatę stypendium przez stronę
przyjmującą) lub
4) będące nauczycielami akademickimi lub – w szczególnych wypadkach – innymi
pracownikami w polskiej uczelni, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym lub
międzynarodowym instytucie badawczym.
Program otwarty jest dla studentów i nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny
nauki, chyba że dana umowa międzynarodowa stanowi inaczej.

Typy projektów: 
Konkursowy
Termin składania wniosków: 
piątek, 20 Grudzień, 2019 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Szczegółowe informacje: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2020-21
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/zapraszamy-do-skladania-wnioskow-w-naborze-do-programu-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-na-rok-akademicki-2020-21
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl