Strona główna » Aktualności » Mistrzowie dydaktyki

Mistrzowie dydaktyki

Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert na wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej, w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 16 Wrzesień, 2019 - 23
Przedmiot konkursu: 
Przedmiotem naboru jest wyłonienie ofert uczelni, które wdrożą do praktyki na polskich uczelniach prowadzenie zajęć z wybitnie zdolnymi studentami wykorzystując opracowany model tutoringu, zwany dalej „modelem tutoringu”. Środki finansowe mogą być przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w ramach normalnego toku studiów ze studentami z wykorzystaniem metody tutoringu oraz na przygotowanie materiałów dydaktycznych na potrzeby tych zajęć. Zajęcia będą prowadzone podczas pełnego cyklu kształcenia przez maksymalnie 7 semestrów. Forma prowadzenia zajęć będzie wynikała z opracowanego modelu tutoringu, z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas zagranicznych wizyt studyjnych oraz będzie uwzględniała autonomiczne podejście uczelni. Model tutoringu zostanie udostępniony pod koniec września 2019 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

O przyznanie środków finansowych na wdrażanie modelu tutoringu może ubiegać się Uczelnia:
1. której przyznano środki na realizację następujących zadań w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Mistrzowie dydaktyki”:
a. udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),
b. przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego, maksymalnie 100 godzin);
c. współpraca przy ewaluacji projektu.
2. nie została postawiona w stan likwidacji oraz posiada ocenę parametryczną co najmniej na poziomie B;
3. w której studiuje wybitnie uzdolniony student objęty wsparciem (laureat olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub laureat programu „Diamentowy Grant” lub posiadający wysoką średnią ocen);

Typy projektów: 
Pozakonkursowy
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 16 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dodatkowe informacje: 
https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wdrozenie-modelu-tutoringu-do-praktyki-uczelnianej-w-ramach-projektu-mistrzowie-dydaktyki
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl