Strona główna » Aktualności » MINIATURA 4

MINIATURA 4

W konkursie MINIATURA 4, mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4 w kwocie 15 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

UWAGA: 

W celu uzgodnienia terminów i etapów składania wniosku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prosimy o pilny kontakt z Działem Wsparcia Projektów awn@wum.edu.pl

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r. Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF zostaje zamknięty o godzinie 16:00.

Nabór wniosków może zostać wstrzymany jeśli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Zwracamy uwagę, że w konkursie MINIATURA 4 zmieniono warunki, jakie musi spełnić osoba przewidziana jako realizująca działanie naukowe.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Najczęściej zadawane pytania

Dokumentacja konkursowa

 1. Warunki oraz regulamin przeprowadzania konkursu MINIATURA
 2. Panele NCN
 3. Koszty w działaniach naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA
 4. Wzór formularza wniosku
 5. Pomoc publiczna
 6. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełniania formularza dotyczącego kwestii etycznych
 7. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi
 8. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 9. Procedura skladania wniosków
 10. Zasady oceny wniosków

Dokumenty dotyczące oceny wniosków:

 1. Zespoły ekspertów NCN – zasady tworzenia i powoływania
 2. Zasady etyczne ekspertów NCN
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków o finansowanie pojedynczego działania naukowego
 4. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 5. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji działania naukowego:

 1. Ogólne warunki umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego
 2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
Data wydarzenia: 
środa, 30 Wrzesień, 2020 - 16
Przedmiot konkursu: 
Projekty na pojedyncze działania naukowe.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Uczelnie

Termin składania wniosków: 
środa, 30 Wrzesień, 2020 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl