Strona główna » Aktualności » Katamaran

Katamaran

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Katamaran – Realizacja wspólnych studiów II stopnia.

Cel Programu

Celem głównym Programu jest wsparcie polskich uczelni w zakresie realizacji międzynarodowych programów kształcenia na wspólnych studiach II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego dyplomu.

Program jest realizowany w ramach projektu „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Budżet jednego Projektu może wynosić maksymalnie 1 000 000,00 zł.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Finansowaniem mogą zostać objęte:

  1. działania mające na celu uruchomienie rekrutacji na studia, w tym upowszechnienie informacji o planowanym uruchomieniu studiów oraz pozyskanie studentów, np. kontakty bezpośrednie, udział w spotkaniach networkingowych, prowadzenie lub udział  w wykładach, konferencjach i innych wydarzeniach z udziałem grupy docelowej;
  2. działania związane z realizacją międzynarodowych studiów II stopnia, w tym w szczególności:
  • wypłata stypendiów dla studentów polskich uczelni wyjeżdżających za granicę oraz studentów uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej przyjeżdżających do Polski w ramach realizowanego wspólnego programu kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja lub udział w prowadzeniu wykładów, wizytach studyjnych lub spotkaniach roboczych kadry dydaktyczno-naukowej z Partnerem/-ami zagranicznym/-i, związanych z realizacją studiów;
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub szkoleń dotyczących nowych metod kształcenia lub udział kadry, która będzie zaangażowana w realizację studiów objętych Projektem, w szkoleniach adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub w szkoleniach dotyczących nowych metod kształcenia (działania obligatoryjne);
  • organizacja szkoleń adaptacyjnych, integracyjnych, językowych, międzykulturowych lub udział studentów w tych szkoleniach.

Termin składania wniosków

Projekt musi być realizowany w partnerstwie z co najmniej jedną zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, prowadzącą kształcenie odpowiadające 7 poziomowi Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Profil i potencjał uczelni zagranicznej lub instytucji naukowej musi uzupełniać się z profilem i potencjałem polskiej uczelni, tzn. Wnioskodawca musi wykazać, że udział Partnera zagranicznego umożliwia podniesienie jakości kształcenia na polskiej uczelni.

Realizacja pojedynczego Projektu musi obejmować okres od 3 do 5 semestrów, tj. w okresie pomiędzy 1 października 2020 r., a 31 marca 2023 r. W przypadku zaplanowanych we wniosku działań mających na celu uruchomienie rekrutacji na studia, okres realizacji pojedynczego Projektu można wydłużyć do maksymalnie 6 semestrów, tj. w okresie pomiędzy 1 października 2020 r., a 30 czerwca 2023 r.

Wnioskodawca może złożyć w ramach naboru łącznie nie więcej niż 3 wnioski z zastrzeżeniem, że jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego kierunku studiów.

W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia wyższa, bardzo proszę o przygotowanie wstępnych propozycji na wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 26 lutego 2020 r. na adres: awn@wum.edu.pl.

Nabór wniosków w Programie KATAMARAN – Realizacja wspólnych studiów II stopnia będzie prowadzony w terminie od 13 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji: https://programs.nawa.gov.pl/login

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 14 września 2020 roku.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 20 000 000,00 zł

Data wydarzenia: 
piątek, 14 luty, 2020 - 15
Przedmiot konkursu: 
Projekt dydaktyczny
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Z wnioskami o udział w Programie mogą występować uczelnie publiczne i niepubliczne, o których mowa w u.p.s.w.n., posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Wnioskodawca musi spełniać wszystkie poniższe kryteria:1) prowadzi kształcenie na poziomie II stopnia; 2) studia będące przedmiotem projektu uzyskały pozwolenie ministra (zgodnie z art. 53 u.p.s.w.n.) lub zgodnie z art. 53 ust. 7 u.p.s.w.n. uczelnia jest zwolniona z wymogu uzyskania pozwolenia ministra na utworzenie studiów; 3) studia będące przedmiotem projektu są oparte na zakresie merytorycznym nowych programów lub dotychczas funkcjonujących na uczelni, o ile mają one na celu dostosowanie programu do wymogów współpracy międzynarodowej; 4) w momencie złożenia wniosku nie jest postawiony w stan likwidacji; 5) podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która będzie realizować działania w ramach projektu nie posiada w momencie złożenia wniosku negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej; 6) wywiązał się ze zobowiązań wobec NAWA wynikających z umów podpisanych w innych programach; 7) podpisał umowę, o której mowa w art. 60 ust. 1 u.p.s.w.n z zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową, z którą będzie prowadził studia objęte Projektem lub podpisał list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji studiów w przypadku otrzymania finansowania.

Termin składania wniosków: 
czwartek, 30 Kwiecień, 2020 - 15:00
Miejsce składania wniosków: 
Wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Agencji: https://programs.nawa.gov.pl/login
Dodatkowe informacje: 
W związku z ograniczoną liczbą wniosków, jakie może złożyć uczelnia wyższa (3), bardzo proszę o przygotowanie wstępnych propozycji na wzorze Inicjatywy Projektowej i przesłanie w wersji elektronicznej w terminie do 26 lutego 2020 r. na adres: awn@wum.edu.pl.
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Bożena Kurek, Pion Programów dla Instytucji e-mail: bozena.kurek@nawa.gov.pl telefon: 22 390 35 63