Strona główna » Aktualności » GOSPOSTRATEG IV

GOSPOSTRATEG IV

Trwa nabór w konkursie GOSPOSTRATEG IV, ogłoszonym przez NCBR.

Czwarty konkurs w ramach Programu obejmuje dwa zagadnienia badawcze, z czego Warszawski Uniwersytet Medyczny wpisuje się w zadanie nr 1:  

 • Interdyscyplinarny program profilaktyki wtórnej dla osób po udarze niedokrwiennym mózgu o nieznanej etiologii. (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia).

Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, należy:

 • Do 15 lipca 2020 r. – przesłać na adres awn@wum.edu.pl informacji o planach/chęci przygotowania wniosku wraz z jego krótkim opisem, informacją o konsorcjantach i zakresem prac
 • Do 7 sierpnia 2020 r. – przesłać na adres awn@wum.edu.pl pierwszą (wstępną) wersję wniosku w pdf wypełnionego w systemie LSI do weryfikacji pracowników Działu Wsparcia Projektów;
 • Do 7 września 2020 r. – przesłać na adres awn@wum.edu.pl ostateczną ( ostateczną roboczą) wersję wniosku w pdf do weryfikacji.

Termin na składanie wniosków do weryfikacji przez Dział Wsparcia Projektów upływa 7 września  2020.

Ostateczny termin składania wniosków do NCBR przez Warszawski Uniwersytet Medyczny upływa 16 września 2020 r. Po tym terminie nie będzie możliwości uzyskania stosownych podpisów Władz Uczelni pod Wnioskiem.

Więcej informacji o konkursie:

Zakres projektu:
 • badania podstawowe
 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • prace przedwdrożeniowe
 • Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe.
Podmioty uprawnione:
 • Konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów.
Dofinansowanie:
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 1 wynosi 20 mln PLN.
 • Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.
Czas trwania projektu: maksymalnie 36 miesięcy. Okres ten można wydłużyć za zgodą NCBR na etapie realizacji projektu tylko w uzasadnionych przypadkach do max. 60 miesięcy
Sposób składania wniosków: wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 24 lipca do 22 września 2020 roku (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu 
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Zakres minimalny umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
 9. Klauzula Informacyjna z art. 14 RODO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Wzór oświadczenia woli dotyczącego złożenia wniosku za pośrednictwem systemu informatycznego
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego doręczania pism za pomocą ePUAP
 5. Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok poprzedzający rok naboru wniosków PNT-01
 6. Informacje na potrzeby ewaluacji – jednostka naukowa

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu
 2. Budżet projektu
 3. Harmonogram płatności
 4. Wykaz załączników do wniosku oraz dokumentów wymaganych na etapie: wydania decyzji ws. przyznania dofinansowania oraz podpisywania umowy o dofinansowanie
 5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu 


KONTAKT:

Pytania dotyczące konkursu można kierować:

 • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu, zasada konkurencyjności) na adres: gospostrateg-finanse-at-ncbr.gov.pl
 • w pozostałych sprawach na adres: gospostrateg-at-ncbr.gov.pl oraz tel.: (0-22) 39 07 483, (0-22) 39 07 140
Data wydarzenia: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2020 - 16
Przedmiot konkursu: 
Projekty naukowe
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja jednostek naukowych, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów.

Termin składania wniosków: 
wtorek, 22 Wrzesień, 2020 - 16:00
Miejsce składania wniosków: 
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
awn@wum.edu.pl