Strona główna » Co robimy? » Dział Wsparcia Projektów

Dział Wsparcia Projektów

Do najważniejszych zadań Działu Wsparcia Projektów należy zaliczyć:

1. rozpowszechnianie oraz promowanie wśród pracowników WUM informacji dotyczących programów finansowanych ze środków krajowych, międzynarodowych oraz funduszy europejskich, w tym prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń, a także konsultacji w sprawie możliwości i zasad pozyskiwania środków; 

2. udzielanie wsparcia w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z wyłączeniem wniosków dotyczących programów obsługiwanych przez Dział Współpracy z Zagranicą, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Centrum Transferu Technologii WUM oraz Centrum Symulacji Medycznych;

3. przeprowadzanie weryfikacji zgłaszanych wniosków projektowych pod kątem ich formalnej poprawności oraz zgodności ze strategią rozwoju WUM; 

4. pozyskiwanie funduszy pochodzących z zewnętrznych źródeł przeznaczanych na realizację programów naukowych (badawczo-rozwojowych), dydaktycznych, jak również programów związanych z procesem umiędzynaradawiania Uczelni;

5. prowadzenie bieżącej współpracy z zewnętrznymi instytucjami (publicznymi, prywatnymi, krajowymi i zagranicznymi) w zakresie pozyskiwania środków na realizację projektów;

6. prowadzenie korespondencji z właściwymi instytucjami zewnętrznymi i na ich wezwanie uzupełnianie formalnych uchybień we wnioskach o dofinansowanie oraz udzielanie stosowanych wyjaśnień;

7. bieżące monitorowanie procesu oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, jak również udzielanie informacji Inicjatorowi oraz Władzom Uczelni na temat aktualnego etapu ich rozpatrywania;

8. przygotowanie umów na usługi badawcze zlecane przez podmioty zewnętrzne krajowe

i międzynarodowe;

9. konsultowanie oraz koordynowanie procesu podpisywania umów konsorcjum, listów intencyjnych i innych dokumentów niezbędnych do przygotowania/złożenia wniosku o dofinansowanie;

10. administrowanie portalem internetowym Pionu ds. Nauki i Transferu Technologii dostępnym pod adresem: https://pnitt.wum.edu.pl/.