Strona główna » Co robimy? » Dział Nauki

Dział Nauki

Do najważniejszych zadań Działu Nauki należy zaliczyć:

1. administracyjną obsługę zadań, które są związane z ewaluacją jakości działalności naukowej w ramach danej dyscypliny; 

2. prowadzenie bieżącej współpracy z Uczelnianą Radą ds. Nauki i Radami Dyscyplin Naukowych przy opracowywaniu strategii rozwoju dyscypliny naukowej oraz w trakcie określania optymalnych warunków jej realizacji;

3. odbieranie oświadczeń od pracowników, którzy prowadzą badania naukowe, jak również biorą czynny udział w prowadzeniu badań o wyborze dyscypliny naukowej, czasie pracy w ramach tej dyscypliny oraz przypisaniu do liczby „n”, jak również opracowywanie niezbędnych sprawozdań w tym obszarze;

4. koordynowanie wraz z Biblioteką oraz Działami Kompetencyjnymi procesu odbierania oświadczeń pracowników WUM prowadzących działalność naukową, które upoważniają ewaluowany podmiot do wykazania naukowych osiągnięć w danej dziedzinie;

5. koordynowanie działań w obszarze gromadzenia oraz opracowywania informacji, które są uwzględniane w ewaluacyjnej ocenie dyscyplin naukowych;

6. aktywne uczestnictwo w opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego WUM, w tym przede wszystkim w obszarze subwencji naukowej oraz w przygotowaniu planu postępowań przetargowych;

7. administracyjną obsługę tematów, które są finansowane ze środków przyznanych na działalność naukową finansowaną z subwencji;

8. administracyjną obsługę źródeł przeznaczonych na naukę, które pozostają w dyspozycji Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii;

9. współpracę z Uczelnianą Radą ds. Nauki i Radami Dyscyplin Naukowych w zakresie organizacji konkursów na projekty naukowe finansowanych z subwencji, w tym promocję konkursów, pomoc zainteresowanym w zakresie przygotowania wniosków, wspieranie procesu ewaluacji, przekazywanie decyzji w zakresie przyznania środków;

10. weryfikację wniosków w sprawie wszczęcia procedury zakupu towarów oraz usług od strony zasadności wydatku, w tym przede wszystkim sprawdzanie pod kątem formalnym zgodności z przepisami oraz zasadami wydatkowania.